Skip to main content

Full text of "[Abhidhammaṭṭhakathā]"

See other formats


/ 


* Iเ^ ^ลุ|3^ 

เ^^^^^^^^.^ 

&พไดึ^!^^^^?เ^^^1^ 0^3|^^3 

11^0^3 •^ฐ'งึ^^ 

3 ^ 3 * 1^^3 เ. 9 ** แ. 
4 ร^^?ช^^^^^^^3 *. ซี:^^^^^^ '&&& ซีะ^ซี^ เ. ฐโ^แร^ *. ^ เ- เ^& 

^ ^เ^^^^^^^^ ช^4?^8 ซี^&แช!ว0^3ช^ ซี แ-ช^^^^^^^ *. ซี^ ซี 41 ซี! ซิ ซี ซี^ 4เ4 ด้&แ^^ ซี ซี^&*เ^ชซี ว 

0^3 ซีซีว^ซี^^^3^ # ^ ซี^?ซี!!ซี.*^ 1~ แซีซี^ซี?*ซี^ซี^ * ^ ซี^^&ซี^ซี?&ส* ซีซี^^ซี^^^^ 

เ0 ^ซี*ซี^,‘ซี^^ซี^ ^ซี^^*?41 ^8^3*^ 4แซิ*|เซี^ ซี^เฐ่ซีซี&*.&* ® ^เซีซี*^ 1 /^ เ. ซี^ซี 42^®^#2*^ 

ซี^*ซี^ซีซี^*ซี41^ 4ต็^41แซี^ชซีซี^!เซี?41^^ซี^ 4เ^**?*^ซี^ซี*ซีเ ^?? *ซีแเ!^ ซีฉีซีป?ซีซี&แ41ฉีซิ ^ |^1^^4443#ปซีซีปซี*ซี?!?^!เ^ ซีเซิซีซี &&ร: ฝ^เ^^ซี*. ^ซิซิเ^ซี^ปซี*ซีซีเ4^ ซิเซีแซีซี^.*ซี^ซิ4#ซี'*ซีซิ^ 

เ. ซิซิซี*ซี ซิ ซี^^ซิ4เ^#!ซิ *^ ซิ 4#42^ซิ^^^ *- ซิซีแ /เ - ซี-*ซีซิซีซิซีซิ 42ซีเป*ซิ* ซีฏึซิ 4ซี9 *ซีซิ ป* 

^ซีซีซีซิ^4141&&ปซิ^^^ 1~ ^ -*- ||ฐชุ**ซิ*ซีซิปซี*ซีวซิ?เซีซิเซี^*ซี 4 ,฿^*ซี^ซิ*ซีซิเ -4^- 9^ 

^ซีชซีซีซิซีซิ*ซี. *. เซี^^เธซี ^*ซี^ ^*ซีซี^ป^^ซี^3^*ซี^ส^&ชิ*#&ชิ 5 *{ด็^ ^.* 5 **?งิชิ*^!ซิ& เ^ซิ^^ชช*ซีซิซิเซี^ ^^*ซี^ช?ส 

5^3ช^^/เ^ช^ชช^^40ซิซี*ซี*ซีซิ'ฐ^ ^^ช^^||^1?4ฝ^^งึ^ ซี^เซิซี^;^ 1 ~ ซีซิ*ซี4เซิ(งี•^ซิ^ ซิ!*!^;ซีสชุ^ซิเ. ^1ชซี^ซี*ซีซี^IIซี^บ่^ช ปี^? ซี&#3^3^4^33^ ^033^4๙313^13^ 

03สี3^333-^^ซี 0333 

^*3332- 03สี3 ^^33ฐ||/^ 0333^334- 4* 

ฝะ? I/?งี^^?^โ^เ^^^^0 : ?^ 

0333&3^3333^ ซี?ว3เ53?ซี0เ33ซี*033^*333^033 


0^033*30^3 ^||0ซี 02^03330^4 ^&&&^ 

41*3แซี 0333^333113-^ 03*04133II ซี3^30 033^43 

ซี^ซี* '^?9303สี34ซี3ซีซี* 03304ซี3 0 

ซี^333ฆ่3เะ^ 033^ซีซี(^3300ซี 03สี^ซีซี^^0? 


4^03.3,*03^ซี?033^ ^ ซีซี -เ. 030 

ซีซีซีซีซีซี 0333 แซี^ 3? 0333 ซีซี 
สื^^ 03สี3ซีซี^030ซี 0333 

ซี- ' 0323ซีซี*แ๙^ 


, !•ะ--* 


3 4? * เ^.0^10ซี03 จ& |1ซี0330*ซี^ ปี& 


น - 


^003แแ 03 II 1^4|*| ^003 ^ แ3 ^? &© 


’"" " " 11 


* 


0*1 


0*4103 ซีซี^ซี 


3 


0*03-0ซี3^3 

ฒแสซี 

0?#ผิ3^ 1ร^?&๕^& ^ * 

0333ซีซี00^33**^ 3 03สี3 0ซี4ซี^ 


0333 ซีซี 
00ซี303 
เซี?00^3^0?ซีสี 
003^31303 


30^ ^ 

^ . (I ' . ด้^'' .-*-*? ^ * 11 ^ X?^ซี^? 


เ^ธึ^เ^ 


^ซี^ 


04๙03 


23๙5 
&&&&&&&& 


^0ซีซิ?!!;03 


^00^0323 


01 ฐ 01 ,,,. ——. 


503^4*ซี5 


30^00 ~ 053*3000ซี??3^0 033 

00ไซี4^ &&#&*XX *^งี 

^.0333 


เ^^ ^ 0=3; ๘X90^3 7?130๕30?93 ^3 ^ 7^00 ,1๕0^0000๘ ฉี^^^ (^03 00^0^1X^11 && 

V1X9003^.ร90^90๕ 1 ~ 3379๘'3-■&3จ'9 '&& 0 ®-&&&& 7 *^X 0 ปี[๕ 33 ะ#0^ว^0^ 

70^๕030-^307ปี3ปี^0^๕ แ^ ฐ^^^ ^ ^0^๕009 ±9^03 ฒ0^^!ชุ^0^Xคิ^X?*®* 

^1X3^ ^073^ 00๕๘๕39X๕ 03๕9๘03จ^}*ะ? 03^9๘00๕x^๕'^ 

^ 02IX๕๘3 00๘& น? 3 •'^(^เ^^แรู: เ^ เ^ฝแ&จแผ^ 1^03 0300๘^0 ปี๘000๘3-^๕๘^^ 

^0^900๕0^๕3 เ^สิ่^^เ^^^^^ 03*๕39 

๘๘00[๕๘*๕(0*๕9 ^0๕37ปี๘3๕ |~ 0x3^ 

V*^ จ๘๕03๕9&๘๘3 ^ ^00090379^๕0 

037*๕๘๕ ๘00019๘3๘ 0 0^๕ปี^^ 

3? 0๕๘9000๕^030 0๕ เ^0/^6^^ 
เ^ 
0079ปี?30๕๘๕39*0 0379^037^1^๘ 0379 ปี00371ปี®'^ 00739๘๕0๘๘X9 &' #00 ซิ) ^ ย^ข้แ^^^ ปี ๘๕๘๘ ปีปี๘๘๘๘10 ^๘^333^9 

แ^ 0003๕ปี7ปี3&๕ 1^0^0^1X19 100 0^000X๕000๕00?1๕ ^& ^0๕9๘?{(๕.๘ |ฬ ’ & ^•จ^)^เ^^^(ซื 030๕39 

001303030๕3ปี^9/๕ 0 0073X๕0 -0- 7๕379^0๘๘^1๘3 ๘0ปีปี3ปี๘๘ เ^แ&งีแ^ข^ ^ ๘0ปี0ปี๕๘ 000ปีปี^!'ปี๕^*3 

00๕1๕.033X00X9&๘0007*0๕37~1ปีปี& X 037^37๘^003๘037ปี๕93๕ - 03๕0®3?^^02 ปี/๕0^-039ปี๘3^^3๘๕9 0*๕9ปี39๘03 

^970 - ปี^๘๕๕937๘๕๘๕๕0๕0๕^9๘ เ. ^๘390339ปี00๕๘&๕ ะ ๕ 0079ปี3^๘ 030ปี3๘๘๕๕9ปี 03จ9ปี3370๕. 0379ปี337^^ 007๘๘๕๘30๘09&!๘0723 
, X 


เ 

^ เ^ &^ซี เซี 4^ซี??^'ซีซี^ซีซีซี ซี^??^?#*??©ซี / ๒ /^?ซีจ เ^'&{&/^& 

*^ ๕ ^ซีซีจแ7^ ©จ?ฉึโซีซีฐ®# ซี?งึ^ซี?^0©8^1 


??จซี^ซี?ซี^3ซี'สี๙๒ซี^03*?^ 

^3 ^ ซี?จ? ^ซี^,&?ซี?๒ 

ซี^ฬซี??^ฐ ^ ฝ^๒^ซี? ซี^ซี©8*5;^ ๙?3-ซี^ซีซี?ซีข้แฐ!!๒ 

0^/3 1 ~ ซี?จ?^??#??จ?5?? ซี^^)ซีซี #๙^&ซีซีซี^II๒จ!^?^ซี?ฬซี?ซี^ 

ซี???ซี?;0งี๙?.& ^^^||84^จึรู๒4*ซี?? ©ซี??ซี^©?ซีซี ซี^?ข็©^ซี?0??? ^3 ^ ^©/??^?ชิ?!!8ซี ซี?ชิ? 

^ ซี^ซี11๒ซี ^ ซี?ซีซี0©ซี9^| ซี 
^.วฐํ/ซี^^?/^ ซี©ซี 

๙*^2/รู #^??ชิ©ซี. *, ซี?ชิ.!4ซี 

??จ!ซี ซีซีซี ซี?ซีซี * 9 ^2 ซี??? ซี?จ?!!๒^&* 8ซี 


ซีซี!?!ขซี ซี๙3 &ซีซีซีซี'!?จIซี^ซี ซีซี?ซีซี©ขซี?8?ซี???๙3&?'9 ^ ซี?จ่^!??? ซีซี'งี^^ ซี-ซี ซีซี?ขซี 
ภจ©/ซีซี!?#^??จ-ซี^? ซี^ซีจ๙๒ ซี^ซีจ^^ ซี^ซีงึซี?! เ ซี©ซี©? '' '*"™ 

ซี^^^ ซี 77 ^ซีซีจ#^ ซี?ชิ^ซี ซีซี- &*&*&-, ซี?จ^ซี?ซีซีซี^ซีซีจซี^ ^ 

^/. 0-? ^ ซี.^,..- 


3©ซีะซี#^๒๒ซี^^ ซี?จ๒ซี?ซีซีซี ซี^ 

ซี?จ?^ซี ^ซี&ซี ซี?จ?๒ซีII??ซี?ชิ©? 

4เ.ซี?ซีซีซี©&ซีจซี^ 

^ ^ ซี#^๒งี!ซี^ ^ซี?ซีซี ซี©®ซีชิซี^-๙ซีซีX??ซี?©ซี^ฐ^ซี©-^ —' -- ซี?ซี^ซีซีซี ซีชิฐ์)^ซี^^^(ซี 

8^?5ซี?๔!??^ซี?^ซี??/^?^ * 9 ซี?งี?^ซีซีซี?'ชิ?^ซีซี^!??ซี? #๙3 0?ซีซี^ซี๒จ!ซีซี© ๒(-?ซี?ซีซี&ซีจซี? ^ซีซี*ซี3๙ซี?? ^ ซี?จ^? 


? ^ ซีซี 3 

ซี^ซีซีซี? 

4อ ^&&จ&^33&ป&& เ. ^ ^ร^^-^^ฮ4เ# 

/ลึเ^; XI&ร& 'สั^^/. 0*23{*4& ^&ป^3^1^ ^ว8^&ม่ะเ^แ& 

^ซั^-^^3^ ^ (X?^ &&&&&V#&&ปี&&&& ^ 1 &;3 

ชิ^ ฉี^^3(ม่สื&5^4011*3 4^3^ป8ข้^^;ะ^^^- 4^ •งึ 4^? 

&งี^เ^จิ*3^ ^ แ ^ง^ง่^*&ป3^**0*3 4ธิ^^^^^ 0๕^- ะ^^?/* 


^-'30เ?^-3 

^แ44*?4*^4(? ^ แฐฒ&44^^4^^| 

เ^ /- /แ^■ฐ^^4^18 

แ^^? 1๕^3^3'& 4^11^41^ 

^0ขิม่8|^442 ^ ^/?งึเ9ธึ^1^)®ษฺ^เ?. 


--" —— 


■ฒ 
•ะ;3 ^444บ^43^ I- ||^4*#-|1^เ^ 4®3*ส{^ 4 ^ (XXเ^Xเ^ 

แ^4ฝ1เ^^^^4^ 414413& ' - ย^4 ^ปี&&&&■&&328&&&&& ^ 4ะ442^1^ 

440-3|เ344^/^434434^ 1- - 0 - ม่^^-^^^/^ ^ &*&& &&&&&& ^4344^^13 

493*1 แฏ^เ^ฉี^!^ 4 4413^- ^ซี-^^^-^^^ 113^34^ 

^ . 41 เ2เ ^แ& ^?จีซีเ&11ซี -&Xเฐฺเต็เ^ /]เ*ซี ฏี ฐ!®41 ฬะ^ 4 4*4344^8^- 34443114?4^ 1} 4 ฃื 44^3 3'&^^๕ 41^144^4 

4^;444ข0 4ะ*3 ^เ44ฉึ]3^ 4^เม่ซี14^3 

ม่ลิ^แ" 0 ^ 1 ^. 4 

^;003^4445: ^ แ4^1? 

4X^เ114^(|เ4^/5- ฐ-^^ 4ธึ^| II 


■^'- --- - 


^^39600 ^ ^606 ^(^-6339099 ■©ซี^โ^^^ฉีข็* ^ 4เ^ฐ^ฐ^ 

^ 0334๕ ^ -^603 8^339^0^0339^3^33^^339 

ปี^^ 4^^ฉี^^'^ # ^4^ แ^^0^ย0ซี©^ - ^^^33333ป^339เป๕ 

1 ~ 03น39393331*0,๕339 0*039^33 6310^0 1~ เ&ป๕^33^0^63 ^^๕33^33^ป^ 

ซี^ เ. '&฿&&^^ ^ 0^303จ^^^^^.จ ^ 


--#- 


■เฒฒเอ 


* -.. 


. 


ซี^? ^งี^^!แเ^ 4/3^3® {& 333 ^ 

^ฟ้&^ ข^^^^^^^ 

33น?3^4๕39 03093^0^33930X^4๕ 

^&?33^0X31^^333 1^1^03(^3359 


# 


8390600- เป[*^3&&& ^0^ข่®ซี ^สื^^^^^ 

'^:003009^93^469^^3- ^^000009^ 930303 ซี^^ 30 ฉิ- 0เ3^น 3 ^0039 3306 032300000 4? 

#93^) V 0230010&&&33 030 * 0003202 I 0X932^^03^0932 0๗33136 

(^ เ. ซีซี^^^^ ชิ^^&ซีดิ^ ^06^๕3^ เ. ^ 

633(023-113?*ะ9^63 (3'030333 9 /~ แ0^ซี^ -3-65383053363293!?39033 ^30*533-32329^^9 3 ^3232063339320333 


เ^ ]ซี ^Xแ^ซิแซี ย^ธฬษ ^ซีซี^ 

ซี^ข^ ^00332 0006003^968 

^433^00^ ^ 0^002X^^93 

©เ^ฉืแสซีป*8^5 แฬ^งี ^8-^ & 

94๕(^9Vร&& เ. -^00^30909 


9 
81*: 
- 'ซี**!: - - '- ซี^ 


ซี3 ซีII ^ซี 0^ ป^^& 0^1^ II 

1&&&&][& 

ซีซีจเซี^ซีงึ ^ ซีงี0^3 

ซี?(ฐซี? ^ ซี^ฐ:^.ซี^ ^ ^(ฐ 

ปิซี4^*13^ 


ซี^^ซี^ แ 1 

^ ^ซี^^ซีว^3^ เ. พิจ^^ 

* 36-0^3แ0^ซี3 6^6^ซี'^?||^||' ซี?^เซี^^ 

^รูฉี^แฉี^ 03©*ซี0* {ดิ&เ^.ฐฉี.เ^3 

ซี^'^'แ&ซี^'^ซี*ซี^ซี^' 


3ธึ^?ฉิซีซี^แซีซี?'จี*0เ3แ^งึ{พิพึ&ซี^ 
ซี ซี^^ซี^^ฐ^^^^ ซี^ 

(&& ซี^^?- ฿& ซี-ซีซี03ซี^ ^ซี^ฉิ^ 

^3’^ซี ป^3^8พิแ 

แ ซี4^ ซี ซี^ ซี^ ๒ซี^^^ 
... จ? 


ข^ซี0!ซี: ^ ฬ^ซี^^ฒ&^ดึ^4ซี 
|เ^3ซีซี?^ *- ^2อึ?ฐซี^^^^ซี^ 

ซี ซี^^^^ ซี^ ป่สิ& แ^ 

0!?ซี ซี^^!ซี^^ซี?แ^^ซีร ^ ^แ0^ ^0ซี3^^ซี^ 


^ ป^ซีซีซี^ซี^-ซี^ซี©ซีเ\ ซีซี^ซีซี , ^&ซีซีรู ซีงี^ซี^^ ซีแซี^ซี? 
ซี^4ซี^&/^ ^*3ซีซี’ VI ซีซี?แซี ^ &&ๅเ &'ฐชุเซี^ซี^^ซีซ็'ซี 

0 ฅฺ 


— 1 ■^ " — - - 1 ^^ ^ 1 1 * ^ ซี 

ซี!ซี^ซีงีซีเ'ฐ 4 ซี 1 ซี^^ ซี^ซีฐ^ซี^ซี41ซี ^- 14^ซีซีงีซีซี^ 

^ซี!ซีซี ^ ซี^^ซี-ซี^ &ซีส^ซี ^ป^ แชิ^ *" ^เ,— *^- 

แ^- ซี-!!ซี'ฐ^เ^ซี^ 1ซี31ซีงึ^^]บ^^ ^ ^ ( 

^ซี--- ^ ^,?-ซี^!!0^ซี(^ -- " เ!ฏิงี ^1แ*ซี 

^ซี^4เ0^4 3 ^^ ซี^^^ซี 3ซีงี^^ 


^ซี^ซี^^ยบ^ซี^ ซี^ซี^ 

ซี0ปซี ซีซีซี ^เ^^๙ซี 

^ X?-ซีย ซีซีซีซี!ะซี^ - — .^, ซีซี 
I 
\ 


4 


เ^^^ร้^^ 


'•5^3 


ว^!^รู:^^^^ 

^ ฝ^เ^? - 1*2เ^^ 


เ^^ - ^'ฮะ8^^๒* '^0X0 

ป®1*1เ^ (**?3^@2& เธิ 4เ^ซ็ 

^ย&*& (3๕^3&เ^^53-^(ป๕&&& # I* ^งี^{ต็?^ฝ**^ข^- -เ~ ^งี^X&ฐ^4^44 

V&?&&& ๘?เ^ ^ ^'*“ ~ ~^~' 
4^0^4๘4^ 


๘๘5 ซิ.^3งี0^๘!เ^แ แ&รูแ3^1^ 

5 © ^,(๘-0^41๘- © 44 4 ^(144ซี^4คิ?ฐ^-^1๘0^- 41 044^ 0345^444^^ 
๘!๘^๘เ5 ^ดั^^^4เ^^^^ 

4๘^๘๘44๘๘๘4๘!๘’เ^3 

^ II©๘4 4 ^ 

0^1๘©44 4 จ๘^รู^ ' ^ 

๘ ข^๘ 45 4555 ©© 8ะ 44 454งี3 ฐ© 051๘ 435 


-V 


^'?^- /ะเ^^^^ ^ เ^^V^^ ^ ^ข®^^0บ^? - (- 015^^^ 

^ 11^^5๒^11^ ^รู^งี ชื^^ษฒ^0^ ^ รู^ เ^^^.ข^^^๙5^ 

&ป^ ซี^เ^ ฆ^^^ ^ ^เ^3ฏี^^ แ&-^งี^เ^^ว^^^ -. ^ 1&&&& งี^ธึฐ^^ 

;เ^^ชื:แ. ำ&^^ 03^ ป^^ แ&*^ I เ^วั^ 

^'รู^^ป[^^*: 4เ^^^ ฐ.^เ^^^^? 4 1 ^เ&&&& ^ ^ฉี^ 
^ เ^^22^ I. '*ห*5 

ยุ๒ส^"""*"เ*. ษ 4 ®*;*’ 4 '''* ,' 1 , 1^1“11ฟ้ 1 ,0|1^11 05 *®®*0*1*5. ® 0 "#๒®&.. 500 ®เ. 

.:๗**^๒ -* **#****#*4**®^ ^****** ร * '- ^พ^^^© 6*3 " , 1 :—, , 

6 


^ &ชิ? ข^^^^ •^'©^ ^^^3๒^- 5^^^' ^ 

^•^^.'-:'X,^-^ งี3เ^ ^ะ^^- แ^ 

‘-^&ด้^*?,/&เ* ^&*เ? เ^^- * 1 ร,^ร^^ รส&&(&(&? เ. รูแ(ส*ซี*)& -* &ซ^เงี5-3 11^*3^ 

^ 1 ษษ?3ซี^^ดี^ รู&&แ งี^©^^^;เรู1 &{&&&&&&^ 

เ&ษ เ^^ เ. ©พิ^*แ®{** ฬ:ชิ^ เ. ^เ^^ ๕ ^^©^(ซี 1^^*^•ฝ!*(ซี ^(๘^©^ 


เ^3^งึ^ 

ป?^^?เ^*^ 

ะ. 


~- ^^ *,^ ■ ^.^^ฒ[ ■เ ^..-;^:■^ } ^ 


^ &บ^^^^ งี^^งี^^ 

^ร-^เ^ ^ &('^^ป^'ฮ^^11^4^ 
^? ^ งี^^^^^^^^ 1- 
1 & ^ ^ฐ^^^ . 
บี*'''...' 


\ 


า 


ะ'ะะ- 
V 
•1) 
I *133^0^3 ^?356##?ซ็^เ53- 1 

5:เ^ เฉ^2ถฺจ์ 1 ฐ^?^ธิ เฉ#ฐฉ1&เฉ 
579 


เ^ธึซี3ฒช้^^^^^ IV 

ฐ?&๖ เฉํ#ดู?^ซิ๒ตุสแ?ซิ 1 & 

ซี^ซี^# ^ชิ^ซี^ 


^5 ^ ซิ 1 ^^ 03-^ ^ 


4- I ]เ I &&&®' 

Vร ^^ {^! 1 &&าซิ 

ะ ^ซั-% 

. 4*8^1 

เ^วเ4เา^^5 ^ 


/ 


\ 
1*0V: /เ —.-—- 

1 3ร้เรึ 1 อีวิวิ อี^ วิอีซิ ^ อี^วิ^^ 601^005อี ^5 ดุวิ 0015เร 13 จีารึ 0-0 อีวิ^^^รึ00อี^อีวิ00 ดี 


^*^19*^3**^ ร บิ^©เ^ชิ**1 -*0*ซ4ห่*หุ®0@3 285^๙^X0^ ~/* 5 **** ะ^ชุ 6 ดึ 

ฒเ^ส^ะ^เชุเอีวิ/รึ06ริ?^^1003^-513 ? , ^ วิเสวิวิวิรึวิ3รึ4 ^เวิ^^^ วิ0613เร^ฒ33จึ^ ^ * 

-^^^วิ3วิ3#1 ( 3วิ^53วิ^1- @3 ^เ30วิ565315รึวิเรึ ^อีวิ3ชิ 5 วิดึ^เรึ วิรึวิวิ^วิวิวิอีชิ30 .0015จีวิร00 

^วิเวิ-อี^วิ5&วิ^ด3^’~ ๙3 ©3วิ5#20^3วิอีด้313 เ^อีเวิวิสุวิรึ00 0^3(;33^ซิร้ซิ 1 # 1 อีอีวิ๓56033วิ^วิรึาฒ15จึวิร00 ชิซีร์03วิ3^0000013 


วิ 


^ร้วิ&^รึ อีร 0วิ| ๓ 3 วิ 3000/5อี 30อีรึ 0 ฉิ’ 

003430 ๓ 3 วิ ^ 0313 สุวิ ๓ 500 วิ ^ 313 จ้ร้ วิรึ 0 

๓ 


เร 


ไ เว้^^^ 1 ว้ เว้;: 

3^6&3เว้^เ^4^0 

เว้เว้^เ&5ชิ^#^ &&รรฐ^ - &^ ^ 

&ร้า^- -ฉีฐชัรฐา^15^ว้)|^ า ธึเว้^2?ะรลุ|56 1 

6^ 6^3^-15&ซีชุชิ*5^ร้^^ &&60,6^258^จีว้^๗ะ 


43 

1*3 ซีว้-เว้า 


เว้า^ ไ . &*เาว้5๘^3. ชุเ &3&13 43 เว้ 

12. .. ^!เ^^^^ว ^;ฉิ^'^^43^643า . .ร 

^6^55ว้34ร้รว้าแ. .โ ชัว้&31ซีว้&30435ร^03 


ซี~3 . 


,|*35า 


**^]เว้^^รึ^^^ธุ^เ*ส่^!เ^,ว้#เ*า&&.๕! 
^ รร:ลุ,^จี 60 ว้ 315 เ ^&6033 จีซีว้า! 53 ซี^ชุา^|ร 3 

6ว้า จีชิฉีธึริจีจีว้า ร จีเ3จีเ3เ^*3^จีเ3^0จี 

สุร^30 รรเว้^ร^จี-เร^^ซ้*^ 1 ชุาเฏึ , 

&&ปี ^©25 5เว้^^จี ©401| 6ร ชุ 63 6©40 4ว้63 

^^ ^ /ว. ^- ^ ^ ^ -™ /! —* 0 *^ 4 ^ /'~V^ ^ /V ^ ^X ^ ^ 
จีเ30 

©1ว้า -ร 
ชิซืเว้า06ร3ซี 


.จี ชิ!?ธิว้อํ 


^#363^040^ 


1^เว้า©4553เริแอีา เรว้^©451^เว้ส0 


ซีว 


จีสุ'ว้จีร( 


1^13ร3จีจีร รร้0จี0013152^จี6043^จี130 


1 โ 7 

ๆ¬ 


ๆ 


0^23^ชิ & ๆ- ซิ^^า.-6151^^213- 
ชัร์0า 


ร-ร @5 


6^0 ^36เ^ธืา^&}&0ส ๗?ริ^}^?ร&า*รย์- 

01^6*า| ชิ^6ฐ*ธิร^10จ้รุเร505าภิเ ^)?ร.^^จ้ร์0 

ล้3 ร้^เริว 


ๆ 0 1 66ร3 ธึ ^ ร3 จึจุ2*3^5า 53 ร^ 

6^6?ฮั2เรึจุ2*3^ 

#30V^&& 5/30 ‘ร&ร&*554&&'ร่& & 

ฉี^!0ซ็ร6&สู5^615531^655150568*3005313 
5^6 3,1 11311^61063613 ซ^^^^ภ 


8*56015303130เ1 1 อีร 6 13313เ 6(215 6^- *15ฉิ^!!! ซี;เ36เริ0 


10ฏื 1! 0 0สุ 10 เ^ 

^ ฬ ^6 30 ฉี ^6130 
'41056๖00*0^ 1360613118061361530^113แ 

0 8*3 81 5 53 6 13 8*515} 03 0 53 613 10150 5 

6/8 031^08^ 615 60^) . แ, 

03 ® ^ ส 13 


15351^610 
เย/ 


13ร?^^ฉี!!1^2153 า 2ซ็ร^3^5^51^\8*31^0ะ6010 

00-58130 1^0^ฉิ!ชิจีร^3051^^53^^11 ^5โ3 

คุ115-6๖0|6๖380313 061533II ใ 3 ^ 1501 

1^*2501153^15/20038เ^33 1 /ว้ ? 23^2 

ใ^!^ฉ^ ^ ~ 7 ^06601^^- 


|?1|0||^3 


6003 1 &)ซิ-?**® 613 5015030 

*เร้0 1 15ชิข้|13^53^^05^^3 

1^5333^0058๖3 , :0^คุ0 6 *333 

1503^303 115 คุ๖ 03 6 ซิ -^3 

3 001/3 61136ซิ003 


ซิ:00 6^0 6-58^13/3- 
0คุ8๖6251^1๖3 


31354 03553 , 1^เ*/[306(333 คุ1305313คุคุ -๛ 6^13๖0325 0คุ 8*5 05 คุ633100136^^ 

คุ/คุ 115 คุ-คุ [คุ 6ซิ 0 0คุ603 55๙333 คุคุคุ 03^31^603 0๙/33 00^6/0 

&ซิ 003/36106ซิ003 85๙333แ630 85033คุคุ/3^5ซิ303 า 85516355^331คุ!6 03 55^3 


1 ^ 6^ 1^35315 ^3 03 ^^#13 ร : - ^0160๖0 

15 ซิ 6 55 8๖3 2^คุ/} 0 6 ^03 คุ 55 00 05 คุ3 
25 0คุ8505 คุ 6๖3ซิ เร้ ซี-ซิ 6คุ3 ไ 


85 ซิ01385 ชิ0 ร้คุเ 603 


^5ซิ05 คุ 


# 


า ๆ 
^ / 


ฯ 


ส่^ 


ชุ}๘ 


15เ๘ชุ*ชุ} ๘13 


ฒํ6*1-รุ่1*ซึ่'! 


ชุ 63 ชุ363ธึร้ 


ชุ!};^ชุ3ส 
6 ชุชุ3 ชุ4363 6 ^ ชุ035 ? 


ชุ& 


เริ&ชุ^-ชุชุ}#160 


ชุ} 


ว้งาชุ6 


ชุ 


,, 


ซิ^ 


ซิ*๘ชุชุชุ^ 


0 


6 333 ชุกุเ 5 63 


ชุ 


0^ 


- 23 ‘ าสุจีาซิ. 

5ชุย้ ข้/ *1*5๘รี**•*๕' 


6วษ^& 


55 


3363 


6 ^53 ชุ3 6 63 


ชุ^ฉิ# 

ชุ'?ชิ^0เ?4๙ 

0, .^7 
ชุเ16!คู15คู6เคู53 


©* -3* 


-0 
^#7๘ 


#7๘3 ■•ย๗15 ชุ 13 


๘!3 


(๓^© 


6~7! 


33 


6^43 
ซ็^ เชุธื;156ชุชุ 


6 ชุ} 6363 ^5 


'#3เรี 


6} เว้ 

6ธึ5ชุ0คู6ชุชุ3 
ชุ ชุ3 6673๘*^ ' 


^ชิ 


13 


แ???7 ๘ 


รู้^ (^ซี ซิ^^ ^ (&6 
^ 5 7*3ชุเ^^’ 

^01 01 
^ 63-๘? 

7, " “ 1 


63 


05 ภ? ๘ โร 0๕ ๘3 


เ^เก 


V ^59*5# 

ฐ!3๘3ซี^ 
^ ๘3 0^56^ ๘3 ภ? 53 


! &}'^ ชุ:75 ชุ^ !ธึ ฐ 517 5 9 ฬ่ *53 

59ม^*59©ชุ^^ 

^ ชุ^75เปธิ ฐ^!^ 15,3 

ชุ^!(ชุ^ชุ!!5 1. เ^^ 

ชุ533-^1^ ชุชุ75^3[?5^ 


63 


00757 

63 


๘ ชุ ๘3 3153 — !, 


# 


: . 'ชุ*33*59 

^ & 03*5 9 ปี 301 
&^ชุ3-53 


น*ลึชุชุ0395' 


’(* 


ซี 


ะ ซี? ซี? ซี*9ซีเ’55 
0 


^เ^ & 3^5 

ซี;^ & 


9 ซิซี ซี^ 9 


&ซี! 3 ^? (เ^^ 

^^**ซี'ฉีส, ©1?II๗๒^3 

^เ5?0ซีซี? |#|^ฐ 53ซี?^ 

©ซีธึซี ? 


ซี3 ซี^ 

*^9 . *-3. 


^ ซี?©5ชิ0.5?ฉิ9 

'ะ : *^3/3^5 ©^แซี?!(^ซี?จ 

ซี5ซี5^^ซี!^ซีซี*!^ ซี?9ซี3 
ซี? 9© ซี?ซี 9 ซี?!' 33 9 ซี ซี? 

ซี*! ซี! 3 ซีเ 


- '-*"-.8^-13-- --- -- 

^ซี©1เ1©13ริ!'8*^3" 


ซี??5*9 


^©4?^©3 ซีซี? 1 เ - 
^ I ©©53ซี 


? 


ฐซี?^ซีเ©ซี3ฐซี^ 5 

ซี^^เ^©ซี?^©ฐซีซี? 

ซี?0ซี??©ซี5?ซี? ซี^ 9ซี? ซี5 ซี ซีซี?^ 

ซี?ซี?ว©^ I ©93^53^9ซี???9ซีฐฉิ8'ซีซี 

ซี?©3ซี?3ซีซี?ซีเซี?9^^เาเ) ‘- ^©(ซิ 

ซี?^^^^^ซีเ ซี?ซี*!9^ซีX??03?ซีซี'ซี 8 

1 ^ซิ ซี.1©^ซี^903ะ©ซี 

---- ,--• 1 --.- 4.—-,--—7-: : &# 


ซีฐ-ซี?^9&ซี? 


0^5ซี?ซี?? 


03^5^9 ซี*! ซี59 


^ซี^#?ซี^ , 
ซี?ซี?^เ^ ซี?ซี?ชิ ร้ฐฐ? [ซี? ^ซี5 ซิ^© 


ซี^ซี?9ซี*!ซีฐ^:ซี?-!ซี?1- 


ซี?'ซี?3ซี?'ภซี)ซีซี^.9 


ซี??: 

ซีเ 


ซี?ซี*!3&^ซีซี^ซี^^&ฐซี?เ©1 

เ^ ^||^{ซี^©^แซี3^ซี-9 ซีซี^9ซี? 

^ ( ^ ^๐ & I ■^ เ^ว / 0 . 


ซี?^%'ซีซี?เ^9©ซี? 


;เ# ซีซี? ©9 แ©5? ริ 3 ซี?ซี© 5 ซี?! 


ซี39 


^1ซี^ *-3 


©ริ!ริIIซี?©ซี^ซีเ3^ซีซีซี??ซีเ ?ะ 1?^©3(ซี?&©?ซี!© ซี?ซี^ซี?©^ฉี^ ^ซี?^9ริซี? 4 

ซี?ซี95^(ซิซี^3 &&&8 *6 ซี!&แซี?เซี^^ ซี ซี?ซี&^ซี?ซีซีร้ริซี?©ซี*!©^ซี? ซีซี*!9ริเ^;ฐซี?^เ^? IIซี©©? 

-———-' - ะ—;— -. ^-.- -- -- — —., ~. -. ซี " 'ซี! --- '--^.,-. . . .... . ^ ๒■ฒุ฿. ——- -—ะ —เ -———.— - — ะ —— ■■■■■ " — " '* ' " — " 


&ร้ซีซี^*?๒ 


&4 *)'^ 

44! 

© 


ริซี?'ชิ9 


©1©^© 


๘?. ซิ 


3&ซี?? 


ซีซีเ©ซี!&ซี 


{^^3[4 'ฐุ-^ ^^แ^&เ 

03*ธึ^ *5^ *5^0^031 0^ ^ 

03**5^^*3 I 8- แ. 1 I 

^303- 'เ^^3 4 ' 1 - ^*3-3-©0 ^5 ^ I 


^3#11ซี^~ ”" ^|3ไ?34 •ชิ®*]!*3ส^35 350^3(114 -^*^&ฉิ^' ผีเ 1 ซิ ^5^00 

*าส-. เ ^ เ จุเ^^*เ3^3 •ซื^^05 & จุ^***ป^:3055 - จุ^^!จุ^ 

0 ^ 00301 # ซี -^^ 1 ; ฉึ;ฐ - 0 ^ 0 ^ ะ:-;-. •จุ 5 - * ^ *ภ^* 33 * 3^3 จุ?* 3 *าส*'ฐฺ' 03*3 

ฬฺ*®เ^เ ^I I - 3^-03 300 914^ &&&; ^-3*3*เ^ &**5® ** ^เ&&& 

ซี^-^*1^5^^?-^ ปี^3^ 4ผื1ร้*^35เ#^*|5-|# ^'ฐ็- 1/3-4ฐ- -- ..- 


0 3 03 


-300 *53-^3 0 0 *^ 1 


^00ว*3# 


จุ^-^ซัเ;ฐ 


- 0-1^4 

^ 0^333 ป^? 03 5 - จุ^03เ3^5 

^•^* 3 = 3 * 3^3 จุ?* 3 จ้าส* 6^3 


0^00 

ฐ008^ ^ I 03*0*33 เ^ 

^ 3 ฬซิ^ 365 V? โ ?14 ^ 

4 จุ^0^03^3 '&&** 

0^^030^111^ 330เผ03® 
^;;3104 จุเ^030^003^303 ^จุ^ 1040 00?ดส0?นึ 94^เ04 000303^ 

ซื^0033 ^|จุ3โ04 ■จุ^*าซี-’03 0#003เ0 ^เแ^เโ??4 จุ^0จ0แ0 

^03- เ^เ'ฐพิ^4 จุ^0303^ซึ ^ ^ ^3-โ&4 จุ*^0ส0^0แ0^ 

เ^ 0^303&ธซี^30033 ^ 4 ซี^^^!ซี^ สื^0*3 

0โ เ^ 0 (แ4 0^^0^0^3^0*3(^0 ซิ 0'ะ5เ^^าซิ-บเ^ช้3 0^3-(?^& 00 


03000 


03^ฉี* 05 (4ซ้03 


จุ?0803*4^0301 
^3จุ50303-0*3^33 


ธ'^ 


/ 
'ซี/ซิ^^^อ^^^ 'ฮ^แ^?ซี' . เ. 

8 ^9 ^{ซี9 

9^-*5^9^ถ฿ ซีฮบ^อึ?^^ฮฉี^ 

4*.7^,ซีX,^!เซี: 4, ซี X. ซี, 


■1303 


9^^*^9ซี^ ฐ 

ซี:'ฮฬ ^0ฮ บ^^ 1 ^ 


ฉี^9^&&^ซิ 

^‘ถ^3^ซี& 


01^6 


I ซี^^0ติI ^-* 

;เฮ^แ^-#'?. เฮ0^5^ 


ฉิ^9ซี^!ซี^^^9 

ซี^ ซี'ฮ^เ ซีซี^ เ^^^ 

ด^3^ซี^ ^0^3เซี^^9ซี^ ^ น;9*^ ^ 05^ 

I ^^9-ฮุ^^ซีซี&^เ^ ซีฮน^น^^ ะ^ ฮเฮ^ 

เ แ&.^-05^ - ฐ-*^-^ซี^ ^3^3 


(3 ^รุ 

^น9^ 


9'ฮุ^^.ซี^ 

^. เ ซี^น^:ฮซี^เ^*3 


ซี^4 ซี^ซี^เบ^ฮน^^ ฮน^1^3 

9^^ เซี^เา^^ ฐ^. อึ';ฐ. ^ร้ 

ปซี^ 1 9^03ซี^ เ^น ^^{*1ซี3ข้{^ 

. ฮน#ซี^^ เ. ^^9ซี 15&2-0 ^3^3 

5(3^ ; - เฐ ^ ฮฺน 


ฮ่ฮน^ฮ0นซิ5*| I. *^'ฐ-'ฐน* 0*5& 5#?าโ3น-5- 

1- 'ซิ^-^'ฮซี^3'ฮ 


- 44 - 


1 

^ ชุ# 


^1 ซี-นฐ-นฮ^ฆ^ 

3นน 9'ฮ 1 น 1 นน^ 


) I แ^^?3น*9903ซี2ฐ5- ชุ'ฮ^ ซี^ 

น^*# แชื^^ซี!^ ^ &น#น9ฆ^ 


นฐ-^นา^ 


& 9 นน[ซี^? 

4^น3 น# 


'ฮ น# ซี9น 


น#น# 


นฮนน^ 


2# 1153- ซี?^ 


0^9:^น?^^น3น 

* ซีซี9^ฐฉี 9ซี!9น 5-9นแนเ3^1334# 

9 ฉิ-น^'ฐ-^9เ. แ& 53 นเ530-*-&ฮ9 

ซีซ้5 9น^ซีซี^ 09*^ นน^9 

^เซี^0-09ซีซีซีเไ เซีซีซี I นนซีซีชิ^3ซี':^ 


. 1 ' \ 


' ชิ 34, *’ ' ซิ'"* 92 ^ '•■^*®**** - -V******---- เ เ3๒ ๒ชิ?๒ 7 •^ษัส ซิ^53ษ?ฐ ^ส 3 ซี^ซิ?#& 1 ซีฐเ)เส^ซ 

1 ^ ,เ 0 ^®®”'•จุ*****ฟ่** เ (5*383?0เ^6บ่38539ชิ**®^3 #***9 9*4ชิ*3* 1 . 9** I ธ็ชิรูชิ 9 ชิเชิ 

เ . *6*■33 | '|เ343งี เ^?? ^ ซี ป๋?ริ953 ๒153๒53 ๒๒953 ษฺฬิป๔ 9 ฐ0 1 ^รึริ -*- ๒เ530590๔9 ชิ0953 ๒03059๔X9209*53 

๒ ๒^'ซิ^®^ 5 ^ - เ เ ๒03059 ส 0ล039ธึ๔53 ๒-03055๔๒ 9 @๒ธ เ9เ3’?-9-^ 035503?9 ๒035# 03? 915 03} 5 ๒ 53 ๒05 

50- 0๒53^3? 5*^53^53 ๒03059๔๒;805,'^ ๒03059๔๔ 8 839 05 ๒ 03 059 ๔๔ 80๒3 ๒ 03 033 ๔๔ 8 ซี 074 ๒030590๔986#05?9 ๒030©๔08 
บ IXร. ,0' 


1 - แ3^ * 

^ &6 ^) 


^ ^3ธ^&^^7 1 7" ชิ^4ฝส^ &*สืเ๗&&^,?;7:'5? 

7ชิ?ชิ,๒* 1 ธุ^ 9 ชิ®ะ,*98* 1 * ชิ,!^. ^ |4ข้^เ^เ^ส^ *{* ' ^ชื^^ 

ชิ&* 6*&๒!ฟ้ ชิชิ&ชิ*๒•สํเ ชิ/ ๗&* 1 ^๗^ ®*,#,*5๒ฐ**เษเ — *๗&&^*** 

5*ชิ 1 '©๒ ชิชิชิ ชิชิ58 I. 49แ9ตชิ! ,353 เรุ๒^ชิชิ๔๒ ธึ : ส&๖ เ ๔;^ฐ*& 7 . ซิ๒๔๒!ชิ๔ ๔^3ชิ3 V ^*”*- ๕ ^ 

รI ชิ^^ ^เชิเ|^เ4ฮ^^*?&?&# 4เ^|~1^||^^ 1 ย้เ^ (I *๒อีชิ^&ร |1^^ ชิ0 ^3^- ^ -3-0-3^ 7 ^ชิแ^^^ซิ ^34133^ 
59 


4 


(^3x3515*1^9 {ซี3 

ซี^!ซี^ เซีซี^จ้ร้5เ9, 45?99^41?ซี 

รํ& 9^ซี : ^55ซี5# I 


5053X5X5 ^0594^ฃบ5ซี เ ^ซีซีซี^ซี^^^ซี |3.*8^53ร^ฐ0ธึซี5351 เซี^43เซี^เซี0 

1X994=4 เ (5^^ฉี345^90ซี? ฮิ^9^ 4X93ซี1 ฉิคิ 9ฉี^ 45*99เ1{|ซีซี^ {ซี!สื 

~ ^ซีซิ(|ชิ5บฺ8©'*3^19^51 จุ55ซี30(ซี ^^&*.รร -® 

^ 43*95443#ร^9539 

*1เ& 9 . . -^ — —--—•^^^- ซี ซี- 

" ฒ ^—— - ■^9แ 


5ชื143 


เ^.;..!,;; 

15*1530ซี14#-5 ,^..~ 

0* 45*9 9 ซิ53 4เซี^ (ซี 30 

ฃเฒฒฒฒเ* 90990ฒฒ0 


เ 


^5 ^53 019Xะเซี |3 


ซี- . ♦0าสุ|^^7^ ๒^3เฉิโ^ซี? 

ซีซีซีซี^บซิซิ53 ' ฉิ009ฒ&เ^ 

ข้^^/ต็ซี^ ธึ^แซี^353953X39 


เ^เะเ^*-- 

ซีฐ'ฐแซี 

^XX#?.9ร้!43-แซี11*51^*^ ^8^^4อึ.5#0ฒ# 


Xซี 


"ซีซี&45^4^ 455-^9? ^ปี|8^30~ ^ 1ซี^ ■-' *0 9Xซิ รู9 เ^ฉี^33-5^X33 

ะ 1^09441&เ!532X3|3^ซี1{ซี^ 449 ; 4ซิสูฉีฏึ^034#4^ซี2{ซี^ 

^^!? สิ 5 " 9 ^5 Xซิ 02 03 43# 04ซิ|*3ซิ01953 ^ เ 

^ 0 01^13^*๕ I '& 03 9^4X0^#1^X451 54 


7ซิ 


1-^133&ร^: 


3*34ซีซี 


ฏึซี0X34X49 30 


' 1, ฒ่^^ส^ฬู^9 -Xง 
449 4ซิ1*30144^(ซี511 

?53ฐ230เ9ชิ* 
4*95^534X43 53 


4394^^*102(ซี53 ^ซี?(ซี^ 449 4ซิ#*301443(ซี101 /. 094ซิ0แ|3 09 

ปี? 1 4x1ร้!^05-559-263001ธึซี เ 443 - •- ?53ฐ2544เ9ชิ* ซี 55 9 0ซีซี'ฮ 5*? 9 2 ฐ 44ซี 

ซีซีธิ^^^^^ 1 เ ^245092X4X5^0 4*0^63x1x353 51445,0360 เซี!เ^34เ53 

ซี?ซี496ซีซี*45ซิ9634เซี01 เ ^06ซิ4019x0^60ซี4เซี3-^ ^40-9^0^3 4X5X0' X&.6045*9661 4X49 


ฐ00ฝซี00เ (ซี 54 
5 443433 ซี!|5 09 

ซี559ซีซีซี;59 9 ฉี^4X49 
'ฐ4X50360 ชิซี! ^V 
เ^^ 

3-55ฉิ^^ ^0905^5330^0^*0 

09 11^ซีเ^ ^03?ซี^^0|ซี1^5* -^0 ' 

^0*5^-5*29^130 ^เ/51^% 03บฺ^|3ฉี^ 

^ 05ขชิ^!เ-จี 


ซี า^&เ^^ ซี^ซี^ .ซี V30; เ 0301*3ถ^ซี^ 

ซีV***ชิ&ซี^3 0 08^00003^ 1- ธึI I \ 


เ-ชิ® 


1 


0305*31^030*3^ I 02.3(Vเ^ซีเ^!4เธึ 

030 ^แ?5^ - 53030?^-ฉี|^9 

00553 ^ 0^5^ซี^ 53^0 ^3เ?^ 0305*3 

เ^สุ^.^ ปี ^/^^& 0 ^V 

0^1แ^ซี&^..^ซีซี^03ซี^0 ร้’ 


53^0^0^ 00^003^000^030# 

^-3 ^?เ^^ จุ5003&แ^ซิ0ซิ' - 'ฐซี^ 003-ซี'1^0*ซีซิ ^เ^#/^’^^ 09003 

009:0090^ ^13(1ซีซ็’ 0091^030^0^:0? 5?9 


09' 


'ซี0-50 


^9 


1 4 -^ 

0^5000ซิซิ0 ^ 'ฐ05*3009 


ซ็ซี3๙ 


0 


^' 5า3 5 ซิ- 5ร้ 0^ 


*3 

โ® 0^0^^ 9 


ซี*^ดะ;ซี๖ เ 1**05®* 

^ 0?^ซิ 9 0 ปซีซี ^ 


ซี.00ซิซีซี0 
ซี 


^ 5*3 9 ซิ II 00 ซี4^ซีซี03 00&ซี3-5- 

" 5ซีซีซี- ^ซี-,*00 


?:?■ๆ^/' , . 

ซื^^^ 

^-เ^:^0500)5*9 รู-5ซ้ ซี 505^ 50เ305 แ 5? 

'ฐ(^?-^ 03^ เ^ 000#ย้เ0 ซีะ9 ซีซี 

009332 0^ซีซี353-5^ปิเ5^ซี?ซีธิ^9 


00^'ฐ555*9 - : 05^9|35#ๅ|50 

^ '3 ซีซี! II4^3^ 0&^05 
^อ&&^๕. 05^55000 

090^^ซี0^0# ^090^5*35*9^ 0^29^2559ซี3- 


IVธิฒ0^33 
0^9^ธ^— 
: 45^3 0 ^ 4 

0^ว)3 


^433 


134(ว?^^ 


0^3 

-4 


ชื^^^^^'^^ ^เ^เชื^ฐ *เ ; ฐว^^! 7 ^วาซิ 

แ ดึ 1 I เ^ซิชื^^^^'^^^ '' ชื^ 

*ว?าซิ3เ^ร้^ ^*&&&&'1๕^ 

(^4?ม่5ฐ ษวซิ3เ^4?0^ 

^วฺซิ3 [ ? ^| ^ 0า^;ฐว'? ว? วว-^ &เ ^ซิ 
^(^;รู^^ว? ' ^1โ? 

ว^^^5าซิ3 1^3๖04^^1^ 

14 0^94^4?*43^ 

. ^. เซิ-..ซิ.., /.^ ^ ^?^^3^ซิว 
เ. 


^1^3๖ -^ 14 ^39เ^^ซิ3^ซิ!- ซิ*าซิ3วิฝ็ 

9 ว?ว4 ซิ^าซิ91^4?ซิ^ซิวว?^( ? ^#วาซิ 53 & 

9^ซิว-ซิ^ซิ 9 &?^14าซิ;ฐว'ว (&&&ฐ& 34?44 ซิ^9เ^ 4? ซิ4 ซิ^ ซิ^ เ ^9 


^ 

4ฐ^^ฐฉิ^^5^5^ 


(5^ 0^33 เ3฿ ป่^3 0^3 ^ เ^ ^ 0^5- 65^53 ^ เ# ^5^2- 0^ 3 ^ 

ชื^^ ^ ศ^บ& ^ 

*^ ^ 1 เ^;^^เ^ V 5ร์3 

0^แ^1?^^^^บ^-'-- ร-^95*1^35^ 0 ^? 

! - ■^.*.&*^^|3ซี-^ ป^ 


^5- รู 

ส^-?^•(^เ^^^ 


ฉี^^^ 
& 3 บ^ 0 ซี เ^ ช3 เา& 


ซี^^เ^ 


(&*6' 1 ซี ^ 

บ^3 ^ ^ 003 ชิ? ^1^2 


05 63 - - ^ะ: 

|3^ 03303363003ส?'ฐ*# 

' &&รุ'*&& && ^*3 . 1- ^(^1^01^ 

^ เ# 1&0&[&& - --& & 3^11^0 เจุ? . ฐ 


เ^■เIV*■■^55595 1*- - -- — " 

^303-0^ *#ม่016 


. 


~ 1เ5!ะ1 6 -)^ เ~ ‘เ^})!^^)^)^ 3^03-9 089 &&* 0&1* 099&&^&ร.02 ยุ^®ข้ส?ส^ เ แ. 

0เ*9ร0*#™#9# โ ’ *เ5#-(®2ห^?5 ^ส๒ห 5*#*(*?# ฐ****ชุ่*๒ษ 3*^ ษ , ซี^^ *6®*#*ต4***๒5 

3^0เ^ ซี***3**^ ,( 'เ^^ ป่^*****๒หโ๒^ 6 *^*5ษ*#๒*รห^*๒*® ซี^ 

^5? ^ข^^^1 เ#'ชื^^^^เ^เ#ปฺ5^# . 0536303300 ^963^30?ซี050?3*3 

(^โ^^ ^ตซี!* 4 ปฐ5ผิฐ3เ**0เ** 5*^#0ย้0^30^ษ* 3^ สฺ๒***?*3 'แ^^ 


*-*. 


* 6ซ]^ร.า'ภิ^^ภิเ 1 ฆ่ซิ^ซิ0ซิแ^ 

^)^^^^ 15 วิ ^^1 1 ^ 1553131^10 


13055ซิ 6043^5 
&-6 05 
|| 45คู3 เ^ 

ซิซิ ซิ 6 43 555 ลุ 9 


^} (1 V * ๐^?เ^; ^? ง คู^ ส ดู^ ษ* ^ ® 


15603^5ซิซิซิ6 

^สซ 


ลุ-ร0505 2ร์^คู53 คู ซิซี ผู^15-|1-4ร3 ซิ ซ็ร้ ^ : ซิ!ซิ6^5455 

6ข้าจ้ว้ร้5ซิซิ๙13133 053ฆ่4013^30!3655 4ร้3ซิ-^1ๅ[45,156653^ 

-—^—^-. - . . . .. ' 


45155 


,43135 

* 63 


055ซิ 

4513 6 ซิคู 15^ 


013 ซิ คู •ซิ5 ซิ 45 
15คุคู315 ร้า ซิ!ซิ6 45 455 

ซิ3เ553]ดุ1า5^5ว^ 


เก็6^3ร็ร05 


15155303^7 


7 


6^643 

๙!0ธึสุซิ|คู43คูรั?05; 1!5เร45)ซิ!4515| 


00 ^13 00 15 115153 05 
40 41 


605645515)06055 ^ 150365 ^ 

15ร1ซิ60ซิ0^ 1531333 า 605545 


ซิ^^ 013 40 ^0^6 0^5 , 7- 
50^ 43เคูร็!|ร 
ซิ 676 ^ 


45513 6^455 ซ็รแ 1 15)01055 ^15050 เา 

1331311443IV 1 


115 


1 . 35 610 ซิซิคู คุ คู 
15ซิ13603 ?ร64064551^คู) 6055 


600 


, ^15 03 คู 


43 คู 50 23} 0 6 055 ลุ,15 05 - 


430013)^6055^130365^ า 03 ๆ 43คูคู15}คู ..,, 

^5ซิ โ 45 1 45 6 คู 45) 15) 0 6055ซิ, 15 03 คู 15 1 05 ๆ 4560)45)13) 


©5 ^รึ 3 6 ช้า^ 

^0155 1 * 13 ) 0600 ^ 1502 - 0 ^ 

03656^ 430 4! คู15 ซิ 15 6 คู 53 ลเ 

6 055คู!5-05คู^ 1 613 ๆ 45 


516155 


13 6 455 


คู!5 


03 63 15 


;?1คู13ร-&6?|3 

สุเสุ/ซี!สุสุ-ซี ง^;ซีซีซีล ^15^^กิ - -■เ&■รู& 8?* รงฉีสุ)ซีริงสุเสุ] 

615ชิซีเร้^สุสุรดั!ซี เ/^น์รีธํ ซิ^ รู&56^ &จุ - ๙!^ดิ^^ค^ชุ'เรี ๆ สุ่^!6ร5ซิ1^1,36สุ; 

(วสุซี^ ร้ซีสุสุสุรู๊ 8ซี ^เริ^ 1 0ลุซี-ซี * ?.สุ^ชิซี0'สุซี 1 รร0ซิเสุ)^^ชิ}ซี ?สุฤ 

/ซีสุ6ซิก?ร6^ สุชิ*&^ชิรีซีสชิ,แล า 1 1ซีสุสุชิซี■สุ^สุซีซี' .ชิ 6สุซีซีชิซีฉีซีซี!^!ซี 

ชิซีซีชุซี 1" & เชิซี{ะชิซิเสุ '[สุ!ซี/ซี?ซี3ชิ6&ซีล) ริชิเแสุสุ/ 1 ^6-คู^ซีซี&?&ซี น์^เซี 


รง6สุ)ซีซีสุเสุ]สุสุก็ซี ร^เข้าซี-ร็เสุเสุซิ ก็เก็^1สุ 

ะะ^*.^'4ซิ 2 )-*.^ซิส้ง ก็ 6ริ เซิ 6 ซิ 6: 


รูล^ล 6ซิซีลฺ!3 

*ซี ^ เชิซีธึสุ#รซีซี60ซี6ก็'ซี^ เชิ6ซีสุสุสุส ‘ 

1 เ/ 1 ซีเสุซี6ชิ6สุสุเชิ!ฏซีร^ซีชิซีซี:^ 

รงซิสุ!!ชิก็&เชิ1?ก็าซี ซีเ?ชิ61ชิชุก็ซี?สุธืร้ ^ ^เชิ^ 


■.ชิ13ชิซี 1? ร้งรูชุชุชิ 
' ชิซี ชิ* 1 เว ซีชุซี ช็ชิ 


^ชุชิ6ซีชิ ซีก็าชิ 


'05เชิ 
ก็ ^ซี ชิเร ชิ 0ซีซีชุ า 0ชิชิ เ5 ชชิ 

ชิ^ ชุ่แฉิ13ก็ซี15สุ ซี!/'ซี ^^รสุรรุ^^ 

*!15ชิ16 60ส ชุ|^5ชิซี^สุ| 1 

#^เชิ* ชุII ชุ]#3ชุ ^15 ชิซี &เ/ ก็ซี!!ริ!/ 

15 ซี! 516 ชิซิ ฯ^ซีา-ก็ซีชิ 15) ชิ? ร ซีชิซี 

I 6(1 


ๆ 13^^6151^/^15 ^^ ชิ ฏิ [ชุ!สุ ซีริย55 ชิธึ&ชิ 

ชิรชุชุ^งง/ริ?รเชิเ, 6ซี6ซิซีก็งซิส^ ก็ 

&ชิ-5ชุปชุแ15ซิชุซี เ/ชิ สุชุ!สุ-ซีริชิราชิ! 6&!ซี15- 

ชุชิ)ลล ^ก็ชิ/!ชุ] 1 สุชิ!ชิชิ1เ6สุ! 

ชิซี?ร;ก็าชิซิซี -ชิซีชุซี ก็^/05ชุเก็6ชิ1ริ 1 


ชิ ซีรรูชุ ชิซิ ชุซีา ก็ซี 6ริ ชุ ^ &??3 3 ^ ^ชุ 6-* 

#161315135ชุรา&รล ชิ 6'ชิ ชิ/15 ^ชุ!สุ13? 

*"- ชุชิซีชิรชิชิชุ) ร รงชิก็ซี!!ชุ] า 03 

ซิชิ ซี! ซี-ซิ สุ!สุ ชุร้/?ชิสุา ก็ซี 03ก็ 6 ชิซี 

ชิชิ!ชิชิ6สุาชิชิชุซีซิ6ชุซี 9 สุรชิก็ ชิ13ซิ-ซี 


ฐ"? 13 6 ซี?ซี 6 สุ้า ก็~ง6ซี5 ซี 


ชิ*ก็ซิชิธึ ชุ] 

-151 เซี 11 


6ซิ ซีาชิ1^ 


ชิ/!5 สุชุซี) 15? 


ชิ 0 ก็ซี ชิ 


03 1 

*ชิ27 


๗ซิ&?433 
0^ 43 ^ ำ 13 2* 


ซิ^1^^53?1154ว้6^1ภิลิ5ธึซิ51ภิ- - ร^^าส'^615าซ็ฉิ^^^ 1 

; เ^ ซิ #3 15 1^153^ เ& 63|3ธึร155า153#3 ะ 6 ซ็ 5 5653436ะเ^เว้6 ร& 1ด้3 ซิ)4ร! 1*6 13^153ส^ ซิ) 

1^)433156^3 1 **15 . ๆ ชิ) 436ซิ 5ชิง? ^ 115 4ร 6^6 ^1ภิ1^ 01ร่-6433 ซิ)436^343 

^ ^6153ซ์ซิล*6|3 ใ !55 1 5613 61^153ดึ 'สิ ซิธิ*ล)01๙153เ^ 115 6*5 

ป่^^6ช็3๙153ล!ล) ซิ)436 #ซิ เ 5ซิ 53 433136 *33 ^)^^^^,*^.^**'^ ‘ 


115' 


1 315 


เจีร6^ซิ3^6ซิ536131560 1 13 


ซิ^๙ย15เ5ซิ^) 455๙!53เ^ล 13*433^5 

43 6 ล ฝ? ชิ ซิ53 #5313 6 163 ชิ) 436 6^ ซิ3 41 

ฬ?.ยเ3 436&1ล ^66315363 ซิ513 6:3436 453 

V- — — ฏิ631313153ซิ5 4ร6 0, 4366^13^66*56ซิ5 ะ 

ซิ}#ร66^ซิ5ร้^รึ’ย15436631๙)ต็566*51๙ ซิ3๙เก)ล!๙3 ซิ)436^ซิ353.รึ3 *343 
^ ■ ^^^^ ^---^ ^..." "" , 5 ^ 31 - 3 ^ ^^^^ ปี^^^^^^^^^7 ^" ,.~•^-". ■ ' -- - " | “* ‘ "' ■ ■^■*” ^ะ 383 ะ^ะ^^ 21 — ,',. — -- ~ .— - - ■- ■-•■ ' ■ ■ 1 - ' - : ———^— -■^’' ’— ' ' -—-** 

6 01๙1^5 6 6*3 1๙ 0 ซิ513เก)ล 6653ล} - ~ 0 615๙3|36ฏิ - 1 113-1 15'00 ซิ^-]ซิ 0 0 ^ ๙!53 ล๙ 

43 6 0 ซิเ ก่"? 6 ซิ.:013313 ซิเก*-' ชิ-)43 611 ซิ3 0 3 6 533133-156 1.3 ชิ}53 6-0,50 6 ซิ5363315 : 

ร^}& &}■&& &* -ร& 4336 1130๙ ^ปี 4รีก) 


6 533 13333 6 535 


(-451533151ซิ3 

@ 633 -— 


ชิ) 


ร^133 5433 53 5 433 6 5553 

*53 6 131๙ 40ซ์ - 5151๙ 15115133 1? 6 533 


ซิ!33ร15 ชิ)#ริ!^๙๙? 0433^6150 ^^?)'0^ 133ร15 

!363|^3า* ปี- ซิ^า,6~๙0 - - ซิ515เ0436ล3 153 เ^ 1 

ซิ] 43 6' 0าซิ5 1 ๙1115 จ้ร 6 ^1๙. -— -- --^๙ห^ 53 53 0^^ต็33 ^ - 516 5533513^3^ ^ I 13 ๆ 


& &&รฺ 

3 &'63 1^3 1ร้ ซิ เว้ 6 133 13 ฉี^1133 

า ซิ)เร^๘ ^ชิ^^า 15 

13 1 ธึ36ร้55 X 65 ใ' หรี® 

13 43 0^33 & ^10 - 13 & 5^ ^153 0 -'' /' 


5 รึ ซิ0 รึ 15? เะ. Iเา ร้ร้า 

151-156 0^6ว- 

^ร้ร้ร!ร้าา * ซิ)จีว้^ 

6 เร้าชิ!5วรส' 

1^0 เ^ชิ^ 


ซิ}จีร^ธึ5 ^ร!^เร้ซ็- ^ ' "0 ะ 
เร้าชิ!รา รเ^ น์จึร^45ซิจีร้ร้า?!ฯา ชิ 
เ^^,^ชิ!^เรา 1 ฏิรร้า?ร้ราเ&รูจี 


?#ฐเา^เ^ซ็ะ#เๆก^#ร'ช้^^^ งี^**ซี ร&&&*^ ^ร้า^** ร่^^^ร^^ : ชิร!ร้าชิรรเ^ฐา 54ชิ!^#ว^^เ^^^ริ^^^3 •^ 

:ลี^^สลิ ซี!!รา^า!ร้ร้าค้1ร้ร้&ซิ^||ซีร้ชิร้ร์.'เร^.เ^^^35. ***๗!ร้าส-?V .ซิ)?ร้^155*ร!ร้รา- ซิ}?ร 

ซีรา ะ -©- 15 ๗^?เ^ 5413 !ริรเรว &๗เจีว?^ร้า 'ซิ^เ5^|๗ชิ1ร้าร^ ^ ^.ฉี^^ร้^^เ^าชิ!ร้าร^ ซิ)จีรร้^^ 5 ^ 

ซ็รร้า?!วา ชิ เร^'^า&^ชิช้ว้?13า?ซีร้าาจีริเรจีรร้ซิร้^^า ซิ,!ฉิเร!ร้า 65า ร้ร้สุเ^^^^า 15ร0^0เรชิเ^5า5^ 

ร้ร้า?^|5ร้เจีร?^า 15?วเราชิ?เรา ร้ร้เร้^!15เ ฬดิดู^ ' 55รึ6๗า^|1 15?(ฐรา^ &&กเ&& 151เา^ เร้าชิ?ร^ "^3๗^ -.; & .54^ , 


^ -IV . 14 .^.,^',^.—^.- -—,. 0 ' ....■- ว.- -ะ-” 

ชิร!เจีราร้า^! า - ชิร5-3จีว้เวํ้ ซิ)สุร^-ชิ,ร้555^'ลุร้า®ร^ 
เจีจี ร้รู,จี ว?ร้^4ชิ? 6รึ5?45 ซิ)จีว๊จี๗615๗!ชิาเชิเชิ'- 
ร,&&? ร้า?วเ3เ 3 ^บาชิชิ^เา - ธึ ?รา&&เ^ 
15าา ซิ}จีรจีร้?15^55ร!ร้าา ร 615 -1 ซิ)จีวิเร้ชิ 

จีรื-๗!รา เร่ เชิ ซิ,ร้5,1เซีรึชิ๗ ธืร#รชิ?ชิ? ฐ'!3- 


เ^เ5จี34ว!! 1ชิ?1ร้าชิชิเวซ็เฐ -1 ซิ3 1 เ^ร่ชิชิ 

ซิ]ลุร , ?ร้ชิเ ■ 5 รํซีาร!^โา ซิ)จีร?{ชิเ5เ{ชิ-เาร!ร้ร้า ซิ}?ริ?{ชิชิรํ^ 

-#- 6{ชิ^ เร่๗!ร้า-ลแชิ ร้5ร้1ชิซิ^!! 51ชิ๗ ซ้ริาร้ชิจีวจี^13 

ชิวชิ3เ|จีวาเชิฏิ ชิรแจีรค้ ซิ)?ริชิ{ชิชิ5จีวา'จีรฐํ {ชิ^แ 

จีร่?ซิร้?ชิร๗!ร้าล ซิเจีว{{ชิ?0ราร!ร้าา -ซิ)จีว?{ชิชิชิร้ริร้15า๗151? 


1 |ร^{ชิ115{ชิ15ฐ?ร้ชิร้ชิ เร่ ๗!ร้าลล ^ร้ว๗ร4^!5ร่า๗-๗!ร้าเรี รึร้า ๗ ดุ รู^๗รเ๗ 
){ชิราร!ร้รา ซิ)จีริ?{ชิเร์?^ ร้เจีวาเร่แ เ5แ จีว เว ซิ)จีร่เ{ชิธิ515อี?ร้าเร่ฏํ ะ 

4เ ฬชิ๗ -^?{ชิจีวจีเ^13 -^- เร?*าร้?เ*5 ซิ)จีริ ซิ^ ซิ|5 ^1ร้าเรี ^ ซิ}จีร่ จี {ชิ15รร้ริ 

ไ * ? ^ ^ “ 5? — ~ ~ 53 ^..® 
*เว้' **า?**5’&ชุ'เ^แำซิ^ซิ}จีร?ชิ๗' 

ชิ0า0ซิชุฉีเอุร ๆ ชุ**?ยบโ^^?ด้! ฉิ. 


-ชิ#รา-? 135ชิ 


เรารชิว้เว้?เชุฐซิ 5'ชิ^แร’ชิ ริเว้ 1 &ริ1 11?เว้ซิชุเว้?เาร้ว้ราาร้แลุรเริชิ!?ว้ดุชิ?&^ชุ*& 

?ช็^^^เรลI ชิ^ลุร้ริรรซิชิเว้า เว้! ชิ' 'ริ-ซิชุ]ชิชุ]ชิเว้ชุ]^!!ว้ " ว เว้ ชิ-ริ ชุ]ชิ!ชุชิ'^ชิ^ชิลุ5 


ชุ'ชุ]เว้าซิชิริรส ซิ}ร้ร^'๙ซิเว้^?^ ••.^-เว้?^^ ซิเว้?!!ริ?!ชิา จ้รี’เว้จ้ว้-ร๙^?!ชิริ ร้า.ซิ^?ชุชุชิ^ 0 เว้^ 

รซิ!?^ •เว้^จีว้6เว้า รร้เรเ?ชุก๗แ1 ซิ}ชิ^ชิ&ว้&&ซีอุว้ริเริเริชิเว้แชิเริ^ ชิซิชิริซิซิ 

เชุ?ว้?^ชิชุาเว้ชุ ร้ราชิชุจุลุชิชิซิ^- า ซิ5ไ ^ ชิริลุชุเริชิ^ชิ^ชิชุชิ^ชิว้ชิ^ชิชิ ชิลุชุ 

^เว้ซิเ^'?0เ\ร0^5า- ^-ชิ.-^ชิชิแชุเ*รฟ1?เ1ว้ริ -- ชุ^*เว้ชุ!5าสเว้ เด็?เ^ฉีรชุริ ^ชุ^ ๙ ชิา] เ9 ษ. 1 ^ 4 4 V ** * V ' 3 *'^ จ--' ^ ~ ^ — 

ซิชุริ?ชิเว้เ5ซีสุว้ริเริเ^ชิเว้แจืว้เว้^ ชิ 
^- ร้าชิ^?!}ชิ^ชิาซิ^ชิก^ ชิ'ริเร้ซิ 

เชุ^ชิเว้'ชุชิาเว้เว้ ^ 1 ด็ชิเว้!*ชิรชุริ 

เ^?(รชิ!!!3ชุชุ ซิชิชุ'ชุเซิ ชุร้ริชิ-ริ ชิ!เริ 6* ซิ'ริ35113ชิเว้^ 


4ชุชิริ 


ชุ.ชิรว้ชุชิ?ชิริชิริ 1 ชิชุจุเแรเรซิเว้ริ*53 

เว้ฏิชิชุรริชิริรริชุเธิ- ชิริ!ชิชิ 0 ชุ]ชุริ^0เว้ซ็า 

34&เริ ซิ &รแรร^ริ 1 เว้ ร้าริ-ร้าเา 6เริชิ1ชุชิซิ-เว้^ 

**ร^5ร-ร&- ชุ - ชุIIชิชุ7ชิ;โชิชุ 'เ^เว้ร่^^รชิชิ 


ร้เริ!รรชุ)-0ชุซีว้ชิ^?กรูเ' ' ซิชิเริซิเว้ลุ?ลุชุ!ชิชิลุ ชิเ^-ชิชุชิซิเแ^ 

?เว้ริ 153 ลุ เว้รู?ซิเว้ ร้า? 123 3 ร?!ชิเว้า ซิสุร-เว้] ซิร้ลุซิรริ13ชิริ 

]รชิริเว้รู ^ ๛ 6ชี , ร้ร้?133ชิชิซิเวชุ] เว้-?^^!เว้?"ชุา , *รา 3 13ร้ชิ155] 

ชุ-ชิซิ-•เรชิ ^ด็ชิชิชิรเ?ชิชิ?ว้ชิชิชิชิชุ!!รชุเว้ 1 ๑5 า ‘ชุ?^ริ^ 


เแ^รเว้}II*&ชิเว้ย้^6เว้ชุชิเว้เว้ ^ลั?เว้ริซิ?รชิชิเชิ^ร้^ชิริ 

รา]ว้^รู^{ว้ชิชุ 15ชุซึ่^ชิ5ลุชิ155ร3ชุ| ะ 

-* เว้4าา&ชิ-?^ธิร็ , ^รูริ ?5?ว้^ร้ริร้าร้าชิชิชิชิชุใ 

&ริ ไ เริรู?533-?เว้ริ^ริ15ลุชุชิ ’ รารกลุเว้ชิ 

"เว้31เว้ |^5ชุ"เว้ 1ชิริ ชิ 113ร้าซิาริ ชุ เว้ชิริชุร้ว้ชุ ชุ ซิ ชิร ชิก เว้ 


1 ซิ5 1 


ริ* 

@6153 


1 I ^ชิ^^^ภุ^^^เว^?^8520*5^.: " .660คุรุรรว^*012เฐ่' * ©5ฬ*ษ0ส่ชุ &&๕๕■&^ 1 ซิริ 1 ฉี^0 

ร■งี®605565^า15^1^3- ^(รุ01อี15คุ-0150©^คุ0 1^0650^8*ธึ5ริ50^6๙04^^50 

^เคุริ510คุคุริริ^ เ^ตุ)^ ^ 8-^.*10คุ0500ซิ^ริ53 *#รดั5เโริ^ริคุรูริ15?งี^ -*~ 

^ริว^^?^^สฺ 11 ^5คุ''คุ6^^*0๙^ ?ร้า^(คุ0ริ2ล3ธึ0 1^-1 5ริฐ-^510?^ริ^เคุ 

๘5^ริ8 60ซิธึ00 ธึ^5คุ^!5ชิ/ลิ 01&ำซิ่^,ซิ|5 0ฏิ10คุๆ5ริ๘??0050,^100 


ฉี15018510คุเว้ร้■ริ8 2^1^ 'อ^ * ส^จ3 ส * 

เ^เ^- 5 

ฬเคุฉีเคุสุร355เ^ 


100)0 


- 6?5^คุ? 
0101#0 


3015 0 
0๗ 
*[ฏิ 0เอุ10ริ^-๘^ร์ริริ0^02100 ริ-รคุฏีคุ่คุคุคุเ^;0ริ2เริ^ร 2คุ6 

V ร4510151 580/0100 1 ริ410 คุ!5 คุคุ คู3 0 00108100 

605^0 34ริ106?0ร้5คุ|1 ^15คุ-ฆ 'ริร้ เ^ ^- คุคุ^!! 6เ3 

3ริคุด็คุคุ3เร่5เ^8 คุรูริเ5?ร0ฉีคุร 15 เ8คุคุ |^ ?ฆเร่! 


^คุฆคุแริ*คุเ^ริ คุฆริ ร00เคุ} 15 13 คุ^ริธีร15ริ เคุ 

57 ****^ ฆ คุ61000 0 ริ 7 ริซ้^คุริ 06เ8คุคุ5รู 


๖อริ^ริ ^คุ 0 ฆริร |0?ฆ?0 0 6 02'10 0 ริ-#ริ!0 110 0 คุ1ธึ คุคุ'3 15เคุซิ;15 11550 1 88 1 53^5 1^ #*#5^655 
358108100 ร คุ301000 1 5ฆ10คุ๊ 15 ^คุ^5ฐ^ชิ^ริ 10ร|0^?|0 

^3เริ 7 ซิ เ5 คุ]10ริ3 ซิ) คุ ริริ8 อุคู^๙?!05 ^ ฆฆฆ เ5 คุ?00ฆ ฯ ซิเว้เคุเอุ^ริ5ร้8ฆริ!06^0 

001ร่5คุ3050(!10ริ1)ริ#5รุคุริ5-5เริ ริ-รึ ริ10 ซิ1)0 


0คุ03ริ ล!-!ร์า-เ?15 ซิ คุ 


515 คุริ 6 0^ คุรุ00 


คุจ้ริ 


“เ 

6615-0 


15^13ซี0606กฺ0 


151006000ชิ3ซีเ&' 

0 


รึ า 


ชิ3 ๙5 อี 6 00 


เ3เ0ชิ^51ชุ1?ย15 
.03 จ้ร!เ^6 06 ชุ15 

15?6แ0(^15เริเ^ 10130 


1100 ชุ3563อี 6 |0 -15?ธึ00~113เ^ล 1 

ล อี 6 0^6 #0 ^ 15?& ||0 03 ^ชิ 10 1310 


-01เ060ธึชุ ร้รซี 13 ซีเ31^115 ชุ. ปเ0606ชุ 0ชิ3 

100เ5?30เ ร '#3ซิเฟ^* , #ร^?!60 6ชุ!5?&เชุ^5 
-#* 1010000อี0610 ^1515ชุชุ06ชุ ^ชุ0ชิ@15&า 

ชุเ363อีเา^ซีก 0 1 1000100060^^1^ 15 

1! ว100 ชิ?? 05136 10 อี 6 ชุ 1-0 100 0? ชิ 00 05 สชิ 10 0^ 

-. .- 


&ร์' 


11513 3 ชุ ฏิ.115 0 ซีเ 0 6 0 6 ชุ 

สค."--. 

-*. 1 0610ซีซีชุ60 

6""3 ■‘ะะ^^ 


' 15ชุ 113 ลุว 1เลุ0 6 50 6 0 


000ซีรเก^ 1 '** ร 


05100 


6100ซี?56รซิ?ว 6^ 


1 


1ร้ 


101500 


1 0 ชุ 0 ร 100 ซี ชุ0 40 ชุ }0 0 6 00 เชิ6 ล0 0? ชิชุ0 115 ชิ ชิ 10 53 ชุ 1 

0ชุ ชุชิชิเ ลชุ ^ชี^เก13?^ลุ @ซ็060ซี|ร61ซี1*6ฐฺรง 


0ชุ10ชิ!ก!ร; 


Iซีกซี}ชุ!ชิเชุ 


6006^10150 

6~3 


ชุ^ซีรอี6ชุ00?11ชุชุ115ชิชิ ^115เ363เ| 


?1ร5ก 


ะ;-!^-?®ลุ^^** 

.. 1 . . . , , ^ 5 10100 '- 100600เ^?015?ชิ 

ซีชุ&เา!3110013 ชิ 6 ซีชุชุเ 13410 0?ชิ (คูชุ 014 01? ^ 

61303|0 &ซ&- ร้^000 6เร13ชุ653ชุรู!^5จีวร้กชิ เซี^ๆ 13เชิ^1?ชิ0ชุ] 1 รรึ!^*ชุ^ 

4ร 854*5 &61600013 ^5000^^5ซิ610ก0อีชิ^613^6100^ ?ร?3!6ชิ00ชิ0 ฉี1060 ?*11110015000 ชิ13ซี! ร ช้30 ชิ1010 ร 635ชิ360ชิ511100ำชิ? 


131500015?ชิอุ6๓03ร์315ชุ 150! 

0005ชิชิ II 1000 00 0ซีก 1 31เร ๅเ 

13 600015 ซีชิซี! ซี13?ชิเชุเ05 ชิ ชิชุ!! 

131 1 13^0ก!^ชิรฒ ”1 0 - "I ‘ะ~ 
||| . /& 
•(2 ะ,''—ะ** 


เาเ. 


1 ซ์าว้ว้เว้ 1 ฉิ^00^15-^100 . 65สา&า^ร้ริ^015 เว้*เ^๗?-ฐก&ว้รา05-6^ 33สุ^รเว้^^เ^. :13เ33เว้^รว้า ^15^30133 

^13คูาล **#^ฬ^!รเ^า เว้ ?|| เ^า^^^^^^^ ธ^ชุ^**ก- เว้ *?' ^&ซิ00ย3^เาซี ^เ^^^^!สล 

1 &*0 1 ^13๓^.^53า 4^0^50 & ^53า;๓ล ว้^!4ฐVล, 1*5^13^0^ * ชุาล, 'ชุเว้^13๓เว้ า ^ว้^า'ฐเว้า^ะา^ 

^?*11' (!13าาร้^^ เ^0 ฐา &ว้คูฐาแว้^า 1)5^า ว้ || 6^า &ฒแว้ว้า-ะ ^ว้^เว้า^เ^ว้ะ อ^ชุ๓เว้ 1 ^เว้า^เว้า 

^25^^3^3-- ะ0ะ35า5015^าเว้ ^าา^เว้'}เว้^^ว้า^13 เว้ ว้ว้} & 33433^33เว้ธํ รชุา^15เว้ว้ว้ 6^53เว้3-^เว้^ ชุว้^!5151^ ว้15าะาะ!5เว้^ เร^า513เว้^ ชิ/เาะ15เว้ & ว้^^15เว้^ 


^00๗5 ชุเาช้ เรํชุ000ว้;&ว้33าว้เว้เว้า^ 

ชุ^าเ* ชุเว้031300เ^ า 

ะ ^ๆ เว้133^0030 
3 ะ* 


๕! 0๕11#ร'^ 610"? 
&ำ เจุ 1 &* าเร ชิฤ 0^00^คุ ^ซิ^^ เรเ^ลุ 

1560ซิ 


^แฬุรร้ชิเ^}10 เร^ชิ 5^15 )6 

าะ^) ชั เน์— ฤ^ซิเชิ15^5ชิ 54 3 ชิ - ๛ ‘11^15 ๓เชิว15 า ^ &^ชิฃ็เ15จัรร6 6*ร - 

6131ชิ^||1^6^ 1ชิ^ชิ^า&/13ฤชิฏึ ร ฟ^ชิ?6ส 344ซิ#14ซิ?ชิ^15๓415063ชิ!5644 

ชิ^ะ445~ ร 40154151314 เชุา^^!'} 14441*56^^?ร5^ลุ■รา■ส'- ^ซิ#0เรู#ร^^ 151444150 ซ็ชิเ15 ชิชิเ015 1 ซิ114*10ชิชิ4^ชิ 3-11ชิ#1441&*ชิชิ 8 V1315ฒ5314441504 


015 1 ^|4113-ชิ6|44 ชิร-40601^^4 1^5 
^|ชิ151ชิ#0ชิ ชิธ1ร์3ชิ1546^0 14ซิชิ10 
ชิ เ^!^^ชิชิซื'ชิคู่ชิเ^ 6ย^4615|4ซิ 1 0 ชิชิ 

3 ^ลุ' 33 ปี คิ^ซิ^ 5 ' "า ^ปี เ^รูเซิ 5 * ติก^'แ ซิเว้ธึ* 

^?ร#^ ^^^^^^^^^ ,*515(115ชิ15^เซิซิ ^ ร ปี-^ 

^ ^ปี ? 5.30 ซิ ) -0 ลุ^ 50 13เV^■^■^เ 

^3 5^ 5ำ ซิ 5^ ^ ^ -5-^ำ เ^ ^ /'0 * /“'ซิ ฯ ^ 
II 15,0^3150ซิ5 15ซิ|3 


.ซิซิ 0 15?ลุ 


**^655ชิ^{เภ^*0ธิ^1^-ซิ 1 ปี^^ 
40 6 ^15 0 เซิ 


3610 


จึซิ 
ชั 


15?05เลุฐ"1310ร้ล) ปี ลุถิ115 

1) - ^1"7 — 0 


๙ว 


ปี 1 0501040?00 


00 15 
&^ซิ 

1500 ^5 


0 ^ซิ 5 


ชิ'? 


0ลุลุซิ!ซิ15 


ฒซิซิ& 


65 
คุ้ลุ 3 155ธึซิ^ซิ- า 03 1 •- 6 ^รซิ5 0040^ลุลุ00-^00ลุ 
^ซิ!ซิ1^406 115& 6&ซิ13(ซิซิ'ซิ!ซิ13 (ซิ“ซิ'? 115 ต็ว้ข้. 1310 


เซิ 


0011355 15&าลุ^ต็ร์15ดัซิ!5 0 ลุ}115 1ซิ^ 


I6เว้-^^^ซิ1ภิลุซิ&^ 7 3ลุแ^0.||ซิ 

ฐเลุชิ!615 เลุซิ ^ซิ 8^ ชิซิ 8- &!3500^0สุซิ1ซิ 

5:03"ซิ115ชั5เซิ 1310. 4 แชิ610^ลุ*เ^เลุซิ^^ ซิล, ;ฐซิร10รล า 

ปี 1 11ลุซิ51055ล 6*0ลซิ (30015^013 6 เซิ 0406 1150ลุ&ลุแซิซิ150ส ส 


3^2 


9ฒฒ6ฐิ 


^&515ก)0115 13เ306 0 0 53 ชิ15X1^ 

โ^*^6ฐ^! ๆ) เ2 1 43^6101515^660 603 

^ 1 คุฏิ, 

กร4า 2 


ชิ* ร^'?^33^- 

- -/'- ^ .^V /V * -4^ ^ ^ *. 


06 


ฬรซ3103เร 
0 


กร1131 
"1 11 


-7=๙7 


เ^ า ^ า 43ก6015^0660 #เ513ด็5ดึ ร?* 


60^513แ5ช้3 1 1113 ใ ก^|เ1ร้15?158 55 

*066๖0^515&&เ^^ลุแกิ 1 

0*4 5.4ะ ^ ก -*5 ^' /'* '- ^ะ^-, I- & 


^!!ภด &.ร&&!&&&&?๕'& 6ก 0ร5ก6363 13ด้513ใ 131361533131^156|3 11 315^^151^13^ 545133กิ13ฐ^ 13|3 

15^เก^35?เ1|3กกิ ^5ร^6^รรวร&3 &เร6#13ร31513115155^315ฐก ร4ร153กิ15เ34 เ^ริ63ร4อ13?&ฐากิ6#ๆกกิ35เฐซ็รซิ|3ากรร้าดี3 กิ1^6ราซิ^15^ชิ3ชิ^ก^15เ^] 

ฒฒ่ฮส -————————-*- ""-- -—- -' : ~ '-'■ - - - - — 

อุ่^^ **■**^&** ซิ&)*^*ช?ซิ5ก#5 7 ซิ^}*^33ช64}ซิช๙*ชฺษี') *5**)๗ชชิ-) ซิชเ*03ชร! 

ห ^!า(ส(^ชิ ®11 ๒^{ชเ0 ' {45^7๙ซ^ **ร*1?8*5*{ร©.ชั? * 

?รุ 1 '&’&& ~4ร55^(&&& ^ & 13๙60า&&5{*5คู') เร^า*3&& ร๕^,รปี &) ^ 

พิ***^ 8 ** 2 -, ฬุ่*สื*•ย้**^** *9 เ^ช ^ปี ชิ?๗^เ^^ - 5 ““เา รแฐ^X * ^-Iธ่ะะ^ 'ะเ?^ะ *. " ^รีเธิแ 55551 

^5 ,. 555 ® &&&&&)&?*■&0 ซิ? ๗^15เ^©สิ565.คู3 65ส^3*©55&65*2 ^า๙ ซิ! เซิ^^© 

{เ^^&ร&63*2 ^)63^)ร&&3*2ซิ*.}-)*5?5^ 1 ©©ค*6)565&๘ 5-5ชิ๕}**0?^0ส136เร8363 &'ฐ^ เ^ฒํอุ^ซิ^^?^^ฉิ^3^ ๆ รร้ซิระร55รฒา0^15แแ V เ^ซิเ^!^ฒํ13?51^0อุ^^3ดัแรลิ) เ^ซิเ^แ^^รํ ^สุร้ •ซีอุ-?'รชิ^]^า#6ลุาร้ร์3^13ร^0 

0ซิรุ่ร4ร้ฉีเริ ร้ร้๓&ซิเ3 15?ฒา)1ะ^^3 1 ค้ซิเ3ร้ร้อุซิ ๆ ฒเ^ชิ'^เ-&^รู^5 &แ&?*105^ ซิเ^ซิค้^3เ1^สิ3&ซิ^ #*1^5^ 

รรซิซิเซิก็ ร ชัา ร&5^0 ซิ^3 โ 1^1" เ^' 'ฐิาซิร155]สุ ระา &4 ร.รา!ซิส ใ 1^0^^*5เรี^ร^ 15^ ^ ^15ฐ^ แ 6*ซิซิ ชิ' ^รึซิ0^ซิย้ร^^156][) 1 

0?^ช้4^อุ156]9 ซีร์ ร^ซิ เร15^เว้12 ล^ส ป่ ซิ160ลึ-&5เร^^ ษ^^®^^.4ฐ[^^0 13^คิฏึา^5ร์วิ -- — ซิชิ!เ^ริเรซิ 15?ชิฐซิ^536^ซิ ^รซิไ)!50ร^3^ 

ซิ-!15 - เ^^?53ลี3^5.^ 15?!^0รซิเ5?5&รป*๕0(^015 1-. 6ซิ?1ซิ!!51สุเว้รซิร เ^ซิ^ริ1^43&รลึ5ลิเสุเสุเ^ ~1 0 ใ สุ?เว้615า535.สุ•อุ6(าซิ ย้เช6^15สุซิ!^ราเซิ^สุว^3ป5ลิ^รซิ 


■\ 

^ร5^553 เ^^^^ 


156 


^ปี- 1 


15 6 


! เร ปี*. 
•*•'^**โ*![แ^เ^ 


ฉิ^^^ 5450 'ร้3? 553 6 ลุร^ 35 เร || สุวิ ปี^ 6 *30 6 &ร่'1 3เ^ 

&& ^5ปี ปี ฟ15ร6 ใ 10 @36134ร6เ2^ชุเลู66๖0 

ฉี150^5610^ 6^*08*51*^11^61^63151^6^ 

^5เ^ลุ15ร้1เธิ^2^๑.3 1 ) ^11^1 1)5 

"า 1 (ะ&0)ดั^^ ^6^'}613^าเ^ า 1)36เ0ซ็ร'' , ^ 


จ้รึ•^!51^151 1 10156^36103^ า ฟ้เ ^30^0 ^ 

ชิวํ ®} 1 ■—----- * ก - —- — 


■15เร^ 

5=2 
--- - .^—--- --^—. 0 ะ 

ๆ^''' 1 #3เว้^ลุ้^ซิกเ ^ริ^1^66เาำเ^ ร้ฃีเซิ{^ชิ^^{^, 

^ริ!^จุ4เ^ 1 ^-^ลุ&ฃิ^ เ^?^คุ’6133 

*2* & ® ๙ข้า65ภ ชิ]๙?ลก^ ^'ค์ข้าล ป้๔ษ่ , 54รุ 

เ^^154 ^**'^‘■ฐิ^^' 1 7 สซิ^สธ^) ร-เธิ^ชุา 

^^55^^00^ สุว^15^^15^0 7 * 2^32^ ะ— ' 


'- - ^ ะะ ^ 


'&&&-*■รฯ& คุ๕] 8'8 ฉี15รา?356^า 1 
เ^^?เ^^?เคุ#ร 0^#5เ|||^38^ *113รว 

ฆ่^^ชุา!3เ^^^ &}เรุ^คุ'!- 

^เ^ลโ}!V ^ ริ ^ 1 รึ3^ร6^า ' 

^5^ชุาเ^ร36ะ036^0 เ3ชั1คุ่ร้เ!5รา?1560 6^5า3เ|รา 


ซิ' &&&^*&ปี'&! เ^ 4'^ร*4^0633^-6*142^*2 7 

^ 13?^-รคุ1แร6ราเ^ 1 &&๕^^&& ^ย*3 

& 15^1^]663า#ร^|^650 & ย้&51ร-เร^^ 

6 คุ]คุ 2^0 ^25?ธุ| ^5า 6 &รา เรา ร3 (513 ? 11X1 ล) - 

ธึ&!า6^า^5*4^6053- 1 รงคุ 1 6 1^0 


. 


ะ*&*' 


'‘"ร^ชั ^^7 

* , 53 ธ ^ชั- “ช็ค้ .เ^ - ^***"”* * 1 ‘~ 22 

เ^^^ ^ธุ้ 5 ลั^ คิ *^ , 

~~~“ 5 . . 

—- -11 ^*^ 0?*8เ^ ชิซิ^แ ^^( 0 . 


1 ๘^ 


--^.. ^ - 15?^ษภ&ษ^ส,^ : 

ฬ^!ภิ^?^&' ร่! ร คชิ^;^5 ^ ^^'. ะ 

^ ^ รู่^*******^3*25 ^ ^ 


^ซิ^เ^ย^ฉี^^3?3 1 611าเ^^^^0เ^ 6'1331ะา^ซ็'33ฐว 

,15^623*า8,6^1 เ^-ย้^^เ^^35เา &&*&?**^ 7 

*5ชิ? ^ &*อี-เว้ซิ 6เ^^ #52^ 66*1าเว้า^ร^#ซิแ&1*52^ 

* 


ดั^0^ 7 เว้'551501=5จี;ริเชั^คู ซิ)^!ริ 

1ริ3ฐ0^า603ซ2^ร้า) ล?เร้าซิ^ล^, 

ล**า^คู[า3า 4รเ^แา 5า ^ 13?&ริาโ^ ๙.0าเ 

ะ*/'' 


360 61ว้ว้า 


* 


ร-ชิ^ ^า} รึว้ ร5 6 03; 
85า’ เว้ เ^ชิ-ร้เริฉีริ!^^^ริ5] 1 03 ๆ เว้6ริริชิริริริริา^ ^ 

า 0 ~ ~ --•*‘~‘ "-- “— ; '"'*®' 


11 ~" 88 ^ ===^! ^^^^^ ^ ^^^^■■8^*16^1-เ^7?^^I^เ5■^ะ^ะ- I ฒ่ ' | ■ 1 แ " * . . ' โ== * 6^5ฝxI**ฒฒ| ^เฒิฟ้ฒ่— พ*เฒ^ ~' '"—-๚ ^■■ฯ^1ะะะะะะะ!ะ!ะ—14——1^^|| 

-ธึ^ษ?ษ^สฺ^ เร^!?&*!ภ®พ,} ชิ!(๘ซั&*?ภเพ} ?รรูพิชิชิค^วิ 0๘{?ส: 

/ I 5า ชุซิ©'เ^ รช 1 ๘รี๘ชิ) ลุษสา?ร!ภ 1 - ฒ๓ก&๓45ชุ) ซิ)ธ*ษ**ภค.{วิ*® 

^' 1 !3ริ เร&!ภ2^*&ภ®©')*!ชิภ ถิ พ©ชิ-เว้ร'*ช้ 1 * *8ฟ้าเภ15เรี!ว้ษ&31|เร?&ภ®ษ 152๘0! 

๘?ชุด้*ข้^พร!ภกเลจุ^ล ชิ)©'*5ซิ*’5*ซิ*.วิพร!ชิ! 60 ชิ฿ชิ®วิ*แา 1 ©๘' 1 ®พ?5ภ 

ร3ธิว้ ^6 6 ริว้ร"า ^ 1 ชิวิ^า 


เว้ 15ชิ^ฐ^, ?วิว ริร้ริ15า 

ชิรว้ 6 เว้า! 1 000 13 ร ว้า! 

1 ©ว้ 


6 รัว 

132^150 ซิ0&ร^ 


ำ / - . -*’ / * 21 \| 1 

' *๖. - 

3-. 


* -9 11^00อ*1505เงิ^^^^^^^5เ^ว^ 501500 ฯ 

5 *5535 แว 15 5116 *0 ฿? 6 ^ว 64014 ^600 ชุ 1503 เา 14 ^5^ 
25^1555551^1^ 1 5!650^^||69 * 505ะซิ!010ซิ!!!5ว้ 1 

553-^14^^ ชุ15050ลิ 55!^510ฐ155159|!54 6^50^0- 
เ0550|1605^10 ^^500^1511551|0ร!650351414 


&- ซิ *4 

^ . 0 - . 3 ' 


500ชุ1505|3|4 03^^5^555155วลิ- 1 ^:!ร!แ'^''^ 

055 ชุ!505^ลิ 155155ฐา^11511^^9 

6^155ดี^^รู? ร!!00640141^6050 ชุ!505เ5เ 

^!รั^^ 9^ *0ซ็^ธึ?’ 

1550!5@3)ร!!00 &เแ^055 ชุ!!1^514^4 05^^ข่, 


1]5#55รร!!ร5!00 


เะ4014 


"ฯ#- 
เ 1 


■ ชิ^ * ย^เ^0๛'--เ^6©6ซีา^5^; ^ร้^^ 5 *^เ^ 4^70^11^ชุ!?^^13^(;^า 

ชิ^^^^สุ^^^’ *{***(^&.' ^แ ^ เ^^^^^^ 

^ ^ 50 ^ * & ร^ 5 ^^เร^ *****" 1 ^* 1 ? ร^ร ^ ร'^ ^ร^ *^ 9 ^เ^^ 5 ^ 5 !?^ 

ะ55ๆ5รึ^ ร สุ'^ร^เร้^^ ช็^^เ^!เ^า' ๅ I ^ร^^^ร^ . 7 ย์^&5เร^^^:^^: ^,®^!!-^^เ^^-^5*^5เ^^ 

^ซิ^เ^ 5 ^ซิ^^ , แ^ เ^^^^^'ช่5^: ปี^!?ร^^ ^5เ^เ^ '&2&ร'ฐ่*&เ& ^13522 ข้^^^*^?*'^ * 


V 


^&ช่ช© , •^ะช©๖^® ^2?0®#*^ด้© 7 'ฒ^&&601 1^&&&&*&*&&& 1 9#*®****®*คิ^ ฐ^^^^ 1 ^^'^^ ๕ ^ (ร๕ (ใ 1 ^ 

^ค^ม่^^^^^ชุดึ^ 1 จี©^#® **#**5'®**ซี?^ ^ชุเร^ฉึ' ^ ^แ^^ชุแ^ อุซ?^ 

ชุ *5ชิ^ซ่^ภูฐ์^ ^ะย้ * ®?ร้ชุ่?* 6 ^ซึ่^คูฒิ®^ ?3??* ซ .* 8 3* ^3^*®. 

ต 8 I 8 ภํชิ3ฐ็คร้ฐ6ชิ ชุถิ ะ @๙&ชุ5?©?ส-ส *8#ค?®****®ตฺ^- 1 ฬ*8*‘^ ®* ชิ *®*** ชุ |^ ^** * 

เลีว่ค;ชุฆ-;-ะ■*^3 645545*-|ชุ13 *เฆ^ชุ^-^ฆ4456ชุ) ©;เส™;&ส^ชิ' 4 *^ อุ454ฆ^สั -**^ชุ^45 4 45(รู^?; ๘4^*84^2* 1 อุฆชิ.ะซ-ซชุ 

ะ 3 ซิ?, 

5ะ* . , 1 ,, 
^ ฯ 5^5535^5534^ร^ซิ^1*55สโ^53385 4 553๘5^||~^1*53 ^,150563^ ^5ชุ^^55ร้55 ซิ^ 

^ฐว ซิ}15^|3^ ^ ส้^^^^^ฐ^าส ฯ &๕^ คู^^^ -^1^9 - 

^'&เ^&า^ ^ซิ^แ^ &^฿^ II ^ขี^ 5 *^^ ^เ^า^ซิ*!^0^ * 5*5^* 

^9 ^ซัร้ร้ร้^คูา -* || ^155350^ ๕เ^เ^เ^ะสุ^- ^ 


ร้^555559เ^* 6^-^5^5ซิ^เ^0 


- 0 - 


^|5^^|540, &*^53^แจึ^6^15^~ 

&ซิก!^^'ซิ*53^5^5^^ ^ร้^*รึ*^ 

แ^ซิซิ*ซิเ^^^^ 4 ^^วเ 

^แ^-^11^0 ^เร้^^ซิ*15^5631^ ^ 


ซิ'!&ซิแ^51 '^'^เ^ซิ^฿? 


ซิ^*!4จึเ^^ ซิ*!5ซิ359^ ^ 5 V^ชื่^^ 54 ธึ^ 


ซิ ซิ^ ซิ! ซี^^9 


4 *!53 ^๕ ^^ ซิ1เฐ15ซิ 45ซิ แว 


-สซิซิ.ล^ 


\ 

; #1 
-๔ข้ 5 ตช้^ 3 8*5**^1ะ*?6*- ต็เ^สุ8*8^•ชิ^ ^®^^**?ซิ“ส^8** 453*960)8 

ะ &?'ซ็^ซี่!'^ 555 ' เ แร^ 5 * 555 ^ 1 เ^15^*45-รูา45445 6 ฐ? * 40 สว4ชุ^'(ข้ส^45*5 ค& ^รึ? " 

^ ๕^1สฉิ^!^^^^•ะ^45ชิ50^5 ^ ร^ -®— ฟ้^ชื^ 9 'ะ*** 

45*50^ ^ชื่^^^ ฯ ^#*•ฐ*^.'๏^. ®ชิ^©^^เ^^^ 13 ' 05 ^ 8 ^ร้^ 

5514540 ^43*60-©---^-^*5^^435431แ543ส550 เ*ว41?^เะรร?เ^3 6 ^ 


ซิซิ-ซิ^!55556เ5^^ ^ซิ'ซิ53#^-เ^9 553 

ซิ^ซิซิซิซิซิ^ว เร้‘๕ลโ35^1^'^^สุ' 

&?&ร'&& ส:^^^ร้^^ 

(^3? & 4 *~* 


ซิ5*ซิ^-แ^ / 65 
16 ^ 301 ! 88888 6^ 1 

^^49—65เ^ ส^แา ^41ล|า 6;6ต^48ส ชุ.!5*5^^ ซี่^ 54 * 6 ®**^ ๗!® 

ซี^?ะ^ชิ© ' ษซี^*?**#® {^*^&**65ซ็**^****ชิ? *6*0ชิ*®*?|?64***ซ*5ชิติ ติ ๕& ' 


^^ว^^^^^^ ชุ!*2*5^ลิ ชุ5เชุ 


^&า(ล 


;6ตุ๗556*ตุ^ 


^•ล^^65 


——' ** - —^"**^"* 

513ซี'1^6 9 ^ ตุ^ตุโ}65 ^ 

6 แ^ล- 9^ ๑1 ชุ 

ชุ^059ลิ 651เร้6^555656ล' 1 * ^?©©^ตุ 

65^0^05*ลิ ^ ^ลิ1*3*8^1๓. ^ I ชุ!เ^^ 5 

^ 0.^656^๓5ตุ^00 จ^50ตุ^ 


๗*©ฐ ^๗^5๗ลิ^^^^^^^^ ชิ^*9^^'" ชุ^^ 3 ชุ^^ 5 ?^^ 

^00ชุ650ตุ*ลิ 0 ^เชุ^655656เ^ ?1065^||59 * ^•*^**เ&&*๕***52^®^ ^ ^ 

03ลิ ๗-฿*ช้^ 5 965^5^165 

0*11^65050ลิ " 4 651^0^65565^11 0ว660า 65 9 ชุ 5 


666-^ 


05065๗จี5ตุ^65566^|0 ร5จี^6?6^0ชุเ0 

625^อุ ^5X๗ ๗ ๗ 6556๗5651๗6 ^ 54๗6๗ - 
6ตุ| ^6*0 อุ1505 เา ลิ 65๗ชุ๗ชุ6666 ๗10 
เ6*3แซิ๗505^ลิ , 655เชุ^ 650๗6}แ 6ถ^ อุ6505 ^ลิ , 

1 

^^^*** •**0 **®*^ ** ***** “"ร?®ร !'08 ”152 1 .®®® 

เ^? 8 *‘^ * * ร”ย"®ส* *^*"***?*** 

■ซื?^เรี251.“^'ร็?1?ร้? 

^8 ชิโ^ V**3**^ ***ชิ 8 ******** 6 **** 6ซ ว - — 


เ0 


^59^'*4แ^^ ชิ^ ^ซ้^^^^' 

-^50-^1} แร^ร ะ 


" ๗ต็^ , 

\เ^ 

,-.*1ด้ 7 ' - ะ"’' 


V 


^ *เ**9***ย®^ ละซัหชุ;ซ^*©^ จ ร? ^ ^^!!!!? ^:! 

ร้ * ซี **"**^^ ฯ *”^^'- 1 *? ® ^ "1 .^,1 ? 21 ร 1 ~ -. 3 * ๘ ^**** (* สหฺ *** 5*9 * 

ะ^!; 54-^ *- ^4 !1เ^^^ เ^ 

^ ต^'!/!/ &า!^^15^5 ^ล ^ร้^^ 5 ^ 

^ เร้-**5®***ส ^ช้^^^เ^^ ^***^©*? ร^^!^^*- 8 ^-, ระะ?. - — ^2 1 


.-’ ^-’ ® . I *0® 

^ร้^^^^^^ ~ ^ *^ 

ซิ^**5เวส’ ซี'^ 

รึ^5^5แส ^ร้^'*^ ๕ ซิ^^ 


^ 9 ^ 9 ^แ^ ****๙* **ซิ*รึ.^ " ^ 

ฐ^^ *8*9เ^3 จ**** ^ * ^1^*??^.* : 

-2,*?***๕^ '^:^.*^®เ^ ^' ^"?™ร้ 5 ^|ใ2? 

ส* สสสสต ******8&-ช^ ^*®ซิ-^ชิ^ *****ชิ ธ ซ็ร 


^ะะะ*' 


\ 


า 
) ว****^:&***๔ แว1-ค้^ 1 (ฐ*?*0๕&™&&‘■&'ร****#*■&&ร*^&**&&*&&?'&&&**& 1 ^9 

3^8?&ว 6*21*)®(&* &*™ ^๕* **ธึ3ต8*หห* 00^ค่*ชุต ^ส^*อุ^*หฺ:๙ 

1 เ^^* ฯ ร?ลุ^*& ชุ แ&^ ส&ชุ -* ^เชุย้-}^ชุ&แส 7 ^เแเ^^ ซ^เชํ■ชุ?แ ะ * ค้ชุ^?ชุส^สฺแ■ซ&า^)?ร^ตุ่ ฆ่เ? 

^ชิชุส#^^ฟ้ต?ด้ส5ว ติ^#ทซ้ชุ ส#ษ^4รีชุา2'ส^ ฆ่เร#ทษีชุข้^^ร^®ะ^ข้สฺ ^ธิสส-^ชิ^^ซี^!} เ?^ 

1 ?ะฐา(ข้^!เส#รซิ^ว-^^^รแส'ส ฒลิลี5๙551ลี^^ซิ^)ธว■ะ "I ต&ชุ?รชุ , 5?ส ๆ ?^0{0-๙ริ๙^0?ร?ข้0^ ?-^ชิเ^ซี^^^**' ส-เส 


ว^^^า^^^^^เ^ 1 ลู^; ^จกรปี^^^ ธุเ® า ร^^ว^^^^^^^^^ว^^^ว^^^^ &^&&^^•&&&^-23^๒ว&* 

&-&& 1 ช้^ช้เร่ ร้า'&' ฒภ๓๙ส์๙ 1 *13*๗**0**|*®ตั๊^ 1 า เ^^ค***ส*^**เ^ซึ ^* ๚ &&**&*} 

ร**&&*■&) ๆ ***?&?&?สชิ* -* ^^ส,เซ}'^^เ^ ๕ เ^ 51383 ฐ ๙ ^^ซั^ 5 * 4*5ซีสฺเ^รู]'^ะ^^เ^' 


ธ^^เ^รู^^!เดี^^! 2*7 
^7^7 15&--&&&& ๆ 

^ว 
ฟ 


V^V เ^า^ฆ่^ ๆ 4 -- ^?ชุ^^^^^^ชุ^^ ว เ^#^ว^ "* เ^^^ข้^ & ร๕^^ร^^^-. ชุ^ ?^1?^ว&ว^ ๆ ฐ) 

^ชุ^^^^^^^^^^ 5*^*ร้ ชุเ^า^!^! ๆ ^๗ชุ^^^^ชุ^^น้'า^ 1 ร^ ^า฿ 7 ชุ^ 7 ชุ^; 

9 ^?^&ชุช้^*!^ ชุ^ วอชุ ^แ &&&^&^&) ^ซฺเ 2)^70 ร &&? อว^&&&?/5'&^&&&&& ๕ ว ะ 
} 


า 


^ 1 อุฐ^^^ชุชุเรู^^แ ภ^!ภอุแ^^V^!ชุแาชุ!^^ 1 ^ชุชุ?!^อุ อุ!อุภ^ ภ รภอุอุเ3ฐแ^*^^^^^^)เ^ ชุ!อุสุา^?^๕ภ!า^ชุ 

^^เ/^แ ฐ^^^''&า๗^ ^อุเ^ !0^ ๆ ฆ่๗อุอุ^อุอุ^ 1?|| ?แแ ๆ ๗X9!? ^^??!!ะ^อุแ&!ภ^!๗^^ร!^ภ!ไภ^ร!ภาแ 7 

รร!?^าภชุ 7 ?5๗อุ!เ^ชุ #ร้'*๗ร ^ รชุ*^ภ!ชุดึ*!5าาแ 1 5^!5|^?ธุ9๕^ 1 ^ ^ ^ชุอุ5๗อุแรภ!อุภ*ชุ6} 7 ร!^ภชุ} 

ภอุอุ)8!?เ^ชุ !ชุชุเ^(อุสุภา^รชุว 11!!^! ชุ^5!^อุ!!ชุ้ ร!๗&ภํชุ'อุอุร'!ภอุสุรชุอุสุภภ๊ 7 ชุ&อุ้4ชุ ภาร)ชุ!าชุ!?5|^ชุ]'^ราX&ร&ชุภํ:ชุ 

5 า ฆ่^^อุ^ 1 อุสุ^ภชุเชุ !รรแชุาภาชุชุ ๗!^อุ!!^ฐ 1 ^^ภาอุสุภชุอุ!รา ๆ ชุ^เะเอุ2อุ5รา อุ^๗เสุอุอุ-!เอุชุ^ชุภภ^ 'ชุ!^ ชุ!อุอุเภภํ ชุชุ อุ^ 
อุอุชุชุภ ๆ อุชุชุเ^อุภ)?อุภชุอุ รอุชุรสุอุ?Iภ*ชุ&ชุ อุ;อุชุ!!ชุ.ชุ? ^อุ?!ชุ'อุ6*!!)อุ ชุอุชุ^?ชุอุ!เภาชุ4!! ^!ชุ^อุเ*ชุาภ?อุ^ภ สุ^^อุ!?ชุ ^อุเ 

ภ)ภา!ภ?ชัเ^อุฐา า ?ภ?อุสุ!เ^ชุ้ 7 ^ชุ!ชุ^???ส; ^อุชุ-รซิ^?อุอุ?!อุ!!?ภา อุ^?^ ติ3^อุ! ^^0แ^' 

ซชุภเชุภภาภภอุสุ๗อุเอุ] รฺอุร'๗?ภ??ภ -#- อุสุ:ชุ!๗!!ภ !ร?ภา^??:9?๗^ ^เ3*^ 7 ๗ชุ}?ภ^อุเภ -0- ^า? ส?าอุสุภชุชุ?9ชุชุชุ ภ)ชุา ๆ ชุ'ชุชุ' 

^เ^ชุาอุเ? ภ'!อุชุ-? เ^ชุ??ภุอุสุ*?ภ๗รา แา อุII๗!;อุชุ!ชุ'ส 7 อุ่^'^สุ^แรพึชุชุ?อุ7?^๗อุรุสุชุา สุชุอุแ๗!!รา รภ?ภชุอุชุอุชุ '^ชุชุ;!?(ภ 

ภ??ภา??ส สุ??ภ???ชุภ?อุเ ชุ!^อุอุอุส .ชุชุ?ชุ?สภอุสุภภา ชุ? ลุIIชุภชุชุภ!อุ ชุสรภอุสุภ?ภชุ๗๗?แ 1 ร!าสุอุ!๖วอุ!'ชุชุชุภาชุ?ชุชุ? อุ^!!ชุารอุอุ^ 
&ชิ®เ&ว 
เ^?สอ ว ะ^^ 1 5^25*2?15'รู***^^*^ อุอุ^^^ 

ร^ อุอุ?เ#อุ!เ^" ร^?&ว ^ชุแศึ^ 

(5ฐส^:^^ซีเ' ล!เ^53ซี? &&2 # ซิ^' ซีชิ#*‘ชุ^ลึ่เ 

3&1&& ^อุ)ซั^ว^ซิ^ ^เ&วริ?ร๕^ - 2 

ฆ่ซี^วร^ซี^อุ อุซ็ริอุ? ^อุาอุ?^^ ร ชิสิ^ 


ล5อุข้'อุซี^^ซีะ)|| เ^ชิ^^! 

* ล?ธือุ^^^^ซี^ 1 

^^ซีซี'6 ซี*'เ^^ 1 ^# 
V ^.เ^ซิ.สุ^..^^'ซี-0ซี)^อุ. -5ร^' 

ซีซีาล5ซีอุเซีซีอุ อุ^แ ^เ^^ 1 ริ&ริ &ชุ 

^ล?ซีซี^ซี- ร&&&&ร&& 3® เ^'&&รื 


อุ เ^วรล^2^อุเอุ3^?อุ!อุ 

ฆ่^^^ ชุ-!เ^^เ^ สุเร้^^จี^;^^^ ซีอุ^เซีซีซีาเอุ ^ล^ค^^สุ^ 

0 ® . - 


อุอุ ซีซีซี^ซี^อุ ซี^า ^ซี& ^31?4ซีรซีซี 

^แ ^ซี^อุฐํ 1 อุ^^^-ซี)^^^ ช็ซี 


ชิ/^?* 1 ๘ ษ ^^7 V? ง อุ — ^—^? ฏิอุ *'^อุ) 

&&1^&฿&ร}^ ^ซี^ซี^฿เ&ณ^แสุ^^อุอุเ^ 

237ชิ2^3-5 อุ]'^อุอุ^ ซี^ซี^เ^^^^ 

: - ^ - - - - - •^ ๘ ' ^1ซี2ซีซีอุเซี& 5 อุ^ซี?เ^ซีซี:0^2*2^เ^ะแอุ เร้ 

-'''--"- เ^^—*.-- สุซี??*^^ซีซีอุโ' 


ซี^? 

35*3,/:&&& 


/' ^ะ^ 


^ว^ 5 I 

4๗ 1 

1 ^ ๆ ^5เ^แ า 0 ^^^5 

3า ว^^ ^าลุ่^^๙ 

^า6อึว ๆ ว ฉี^^ว 


^ซั/เ^^' ^ข็าชุ‘เ^^^- 5 ^เ^า-^เ^^&?5 ชุ^^^^^5 ^5เ|^^ ^^เ/แ&ชุ ^5เ^^655 1^5 

^ ย้^1^01 เ5^)เ^?ชุเ^ ^0^1 ร้ซิ ะ ดัแ/}ฉิ!ชุ^'ดัเ^''} 1 9โ^5^^0 

^รึ^ 5 ^ ^ ว&& 5^^5ซี0ร^^^5 ^ 300^2^ 7 &&&&&&95^1 

สิ^ ^ ^ แ 1 12* ชุเ* ***ลี*^**** 2 

สว 3า*^ผ^^^*^&ถา&ว 1 ฐ& ร&ชุว.^ภิว^ 1 8เ5^^ฉี^^ &๕ร]&&ร ร] 

ร^^&&& 4 5||^คูเ 

1^^วร้ 1 ^^สุ^เ^^ชุฟ& 1 ฬ' 

ชุคูา55ซิ^เ^^ชุเ'0ชุ}^ร^ 

0 ^V ~ ^\ ^. 0 


V 


ร้^ชุเ^าโ^ 1 ซี^ชุแ&^} ?ร2&&&ร- ๆ ชุชุ^^^ชุ^ ^?เ^ส5เ^า*2 &&) 

^?๕ ๕ *!{^1^9^ว^^ร^เ!ว ?5 เ^^^^^เซี^^ 1 ชุดัคู)^*^ลี5ฃิ^^ ชุคู^#^ฒํ๕*'?^ 

^5ซี^^ ^ชุคู'*}!^?ซี^4?า 1 เซิ^๓^ส฿เ V#) คู;} ๆ ^@5^ 5^ 


ซี]^ - ^ ฉิว^^ ชุ?*6^*}#สิะ^2า า &รํ 

^ชุคู! เคู^^?เ^^คูคู^ เ^}^3ชุ?5&^ว ชุ 


1 


..-- &&58. ^ ฉี *25&) ('น้า**‘รเ^^ เร^า*คว^ ง!^ ^*อึ?^ว^*'1*วว^' 1 า สุ3" 

เ^ ร^^ภ^^^ไก^ ฯ เ^ เ^^สิ'^525า เริ เ^? ฑ ฆ่รสุเ^ 7 

^!๗ล* สุ^สุเแ^^ ^แ^ร-เริ^ ๆ เริ^^^น้^าน้า?^^าว^ สุ^ฉี^^5^0^สว^ 
ฆ่^‘คิว^ ^ว^ริเ^ เ^า^วรเ^^าะ^า ๆ ^ว^^!^^^^ร^^า 

^0ฆ่รํ^แาสุว^ เ^^ว^ร^ ^?เ^า'คิ*ว^ชุเว^ 

*^ซีวเริ^^^^สุร' © ^ชุ]' ^'&& ร^ว^สิเ^0 ^ซื^^^ 

ริชุาว ฝ^^ 7 ชุ* สุ^^^^ 

ซ์* 5วฉีธึชิ^5^0^(คิว^(วา('คิว ร ^^7 \ 


ว^ ^เริ^สุ^แ('เ^าสุเ^คิว 7 เว 

5^1เ^ว('ว' ^ริ(ว^ววา^('คิว 

^ๆ ^^('คิว วริแร้ริ^คิว สุ^('คิว^วว 

ย์^อี ‘คิคิ 1 คิ^คิรํ^ริคิรอี(วา^ 
^วอิ^ ('คิว&วริริเ^เ^ 9 จ สั& •อี^ว &^ - 1 สุ ^ 


^^5วอีริว)'คิว 


คิว 

ริ(วคิ^คิว สิ&0*2? 

คิริ^*ซี^ซ็&เก *2? ชุซี*; 

วริ2คิว^คิ?ริ^ริ^^ ริแ^เคิ 

2 ®คิว ^ว^สุ^^ -ริ 3 ริริร 


7 ริริคิ!วคิวริคิวอี ริริคิร.สุววอี ^เริคิ^ รฒเ^แ^ 5-ร^ 

ชุเฐ^เ^ริ^! คิ^ริคิ ^ว^วย้สุเ^3คิ ^คิร(^ริรว^ริริแ 

*^***^? 38 * -*- ^*ค้ ส**#?*****®^ 1 ๗ ^ ะ 
*4*เ38*!**#. 1 ^* ซิ&สิสภเซ■ช้*เ&0ข้^ ริ^;สเ;เ^าะะ5ย้ 

88^1'ด็* า ^ชั-ค!^©ชุ**^เต^*^^สฬ5ชุ&853**5^ ๑ ^ 


1 


&?&&”*ว12??ร3^ ๆ 22*๕เ^?*&)&?8ว &.&&&&*&ว า0 &&&*^*' ๆ- &ฉ๖5ว5ะร^^5&&ว สิซิ๗^ลแ&^ รรร^ว เ^ สิรี๗;ซิวร 

ซิ๗ร^#ลิ^^ลิ^ลิ า 5X5ปีรว * ร-ร^^??*ว ร^ปี9^^ปีล^!^^ 22#*&&สํโ 1 ^5} ^าร^]'^5^-0ว ^ร5^? 

ลิ 1 เ^^#วว^^เ^ซ็' 4* ซัลิ&'.เ^ลิ เร^^^^สิ^5?รสิ' &*ปี0- ลิ 1 &&&& 

^ 1 ลิ^เลิ1 ชิ^^^ ะ ส^^^^*^'^ว^'ด้เ^ สิสิลิ^ว^? า &? วะ^รว^^ฉว 

-.*^^ 0 ^ - /\-. ^ ^ - - * - - - - . * -- - * -0เ ^ ^ ^ /-V/-, ^ ^/V /^ /\ /.ลิ,''/'เ ^ /' /\ // , ^\ ^ ^ ^ /\ /V. /V. /\ ^ .^ - ^ /-V XV ^ /\ ^^/V ^ 


^อว ช็ลิ 


/'' 0 
ชุวุ ๖^ 

ซิ* 


อุ^.ลูวลิลิ2*า3ว เราแ^ซิา ®9*6ชิว2* 


2ฉ2?รว916า0?9ว 

&* &-* 


รลิวลิ 1 ร^) I 

๗๗^'^^ลิ 0 I 

เ^ลิ า & 4 

ฉ^^'^ว^'^^^ร'^ว^ ร&แรา 


ฉี&า'เ^- สิ'ซิ๗ช้า?5ร5เสฺ5ะ?เ^ว, สิ 

รา^^!เร^^ว รเ^รร*รเ^ร่^ลิ^^ร?ลิว 

เสิรูลิ- 7 รร&รเแ๗^ ^๗ซิวริ 7 

-&?1?^?^๘^รว^*V? 1 ๗^ 


^6ววลิ^ว 

๘?* ^ 


ร*ปี??๕ Vาวชัลิ รร &-ลิ&ว ลิ 


ซิ)ร^ซิว'ซิ0ลิรู*ะ'รลิแ สิ'ซิ๗ราร^เลีร' 

รารรลีเ^ลีร?!0 ?ลี2เรรลีเ^ลีรวรฺรลิรร&วลิว 

^1^ว^ว^ร*^ ลิลิลิวเริเลิ" . ^ลิวววเ 


* 


สิ'ซิ2ลิ4'ลีเลิชัลิ^^วลิวลิ สิซิลิราซิ*#^เ^ซัลิรร^วลิวลิ ร*ปีปี&&&ว 2*8 

ลิ 1 า^525^5^1^เลิ?เ^)&วสิ 5 ลิ 

^ 6๖&&เ แร้เ&^ดุ^ ^สุ^*^^^๕^ ? -๛ สิเแ^ 

ว0เรร รา^^เลิลิ^15-เว0ว 1 *25ชี3ร*?เรสิรว?แ*รรเ รว?!เ^รเร 

^ลิ?ลิแ ร&ร&ว&ริ6ๅ3 ชุ/^ &ชุ^•^^ ร?ร?ลิ^^ฐว^ ชิ?^ลิลิลิ^แ๗ 


รลปีรร*ปี ลี*วซัลิรร^งืลิวลิ ร*ปี 

เ'ลิเ^วชุรุร}'เ^แ โ ลิเ^^^ 

เ^^ฟ้ลิวลีเว^^^ร^ลิ*ว!??*าร 1 

ะ'*ลิ!#?ร*ด้^ รว?**เ?รเ^ลีร^ย้แลีร!? 
ชิ?0ฏิฐลิลิลิ^แ๗ 1 ลีรลีว 


\ 


/ 

Vร'ส&ว 


ไร^ ด้5วร้ว 
^^ว^^คุคุ^ฉี^วชิ? 

ชิ^^Iคุ;ชิ^^^ 

า ^ว^^^ 

^๕•ชิ^■ชิ*ฟเ ซิ#^ 


ชุข้ชิคุคุ^ฉี&ว^ 
&ซิ^ 


1 V 


0^5ย้:ชุคุ^ รฺ^)^- คุฐ#5ว^.คุ^^ 

”1©ะ&^]'เส '}('&&- 1ร สู่ฐ}© 

*®-ธีข็*ซี 
- ^ซี ' 'ะ^ 
เ , • เ - 6. 


4!®?13ส?คฐก' 

ๆ”*** 


๕ ช่^&ฯ. ลุ^คุคุ^ 


เ^^สุ^๘ 

-?&)?ร&ๆ ^(อคุคุเ^#^ , คุ 

14 &&&&&&& ๆ : ะคุ^คุคุา^คุ^ ๆ าเ 

^ก^า^^ฐ 

เ^ะ^ 1 &&&&&เ& —7 
คุคุ^4ว้าแ^ 

^® ^ ^ ^/\ เ\^^\ 


^เว้ 


ลุ^#?^คุฐ^ 


&&?&ภวเ^ชิสวุแ 

ซี^ 


X'&ว &&&ชิ0 &&ว 1 คุ1^^ชิเชุคุ 

ะรแะเ^รเ 

-ชิ;เชิ^ชิคุ^ 3ซ****3สเ&-ชุ#^^ 

^**^.ฉี^*ร้ชิ^ ชิ*VI 


า ว^^^^^^^^^ ^ว^^^ว^า &ว&ส&&ร&* สุ ฉิ&?ส^ภร* 

จ^ว^^^^^ภ^^ ^&^&&& ส^^ส^สสฺ'ค้^^^^^ เ^?^^^^ *084* ^ 

&แ&?เ&)&?&)3?&&*^??^ ^0เา^ (3 ฤ^ า^สร ร&*^ ๆ ^รฺว-^^&^ 9 &&รว1*ว* & แแ 

แาภา^ส' ว^*& 16 .^ว า ^เ^ซ็ว้เส) 1 & ส^ 5 ร ว&&&}?&??&ว ๆ *■©ว 1 ^5 ^]า& 

สส)สรส^า^๗ร ^แจีดึ^ แ^โ &ว&^ เชิ^ร ชุเ^ {&*^ สฬฺ^^0 ||^ว ส^ร^าส ฒเ*เส)^^ 

-.* ., 


ฉี ^5 ส^ ภร ส'.^เร&ส)' #^'ชุ^^า^&วา^-— 

0*^20^001ว&& 25ส่รสาภ ๆ ■ชิ?^ซิ^ ^๖^^ ร***^เ^^&*'&?^ฟึ#^เ^& 1 

^ คุ'ส^า^ , 2^9(โรส)ฏิว ร?ร^รสรส)? ^ ^ร?^า&5 ; 


&ลุ0Vรเส^สา^รส^ ส0เริเส รรเร^สา■ร3^สเ^^Vเ^^ รุ ร?ร&ร)'‘คุร^ส'าร? ลั^^^เ? สโ8รรสรร?ส) 

คุ่ ^รร^เ^&^รสก!?^ 1 ^ซั&ชื'คุ^ ^คุ? ^5คุ^คุแ6ไรสสาสาแโ^รคุ สร เ^ เคุ 7 

— --^^ 5 ?ช้ดึเ^ -าร??ส^^^22- ๆ ^ ล^^ร!ไ ^ รรส^^ร้^ ปี ^■^*?}&&^&&3 

-สคุรรสร ^ว คุ 27 ฒ'คุรคุ^เชุร^฿&คุ๒สสเะ*ค0^ส ซิ6 ร?๙คุเ'ชุ^สสา(โรสาคุ รร้'รคุสารรชุ^สแ 

สว^สาภคุสคุ^สา-สา^ 1 ^คุ65า สา^ ภแคุ^)เร^รร?ฐ^รสสก 1 สรัรรรารคุ3ร^ 1?^เแลุ|| I 


ำ &&™ (๗อึ'!?!? 7 ว#^สิ#^เ^4 า &&I&) 15ฐ^5#|ชั||^^ ๆ ^ฐ)^.^^)๓ ๆ 7 ^^] '^'” 

#11สว ๆ ■&ร่&&)& 7 82* * เ^สิ สิ^-^^^^'^จ 1 ■^ฟ^ ' ?๕- - 1 ^สฺ 

^]า ^ อุ ^^ ^า)^ แ^วชุ?^สิสิ^ -#- ๆ แ&เ]^- -# สิ^ซิว^^ . 0๙')^9#5 สิ^^]'สิ 

ลีเ^ร^เ^เ^^ส ^^5แ1^ชุ!5สิ*2า 4'ช็สก[ค้฿ ^# 7 00^3?)?รชุ&&&?& - สิ ‘?2#}&&&?&1-&& ชุเ^^^9*^1 ~ 

าเ^ 1 ^''ช้23532*ยูว ชุฐ9^แ 531 ^1 ๕ ^สิ 7 (5าอชุ^ชุ^'^ว 7 ^?ชุ-^^สุ สิ:สุ*!^!^ชุ0^0 ชุแท้®*สิ^^^}^#เร^.&*25]สุ 
(ะ*5ซี)^ ว ๓ข้คุะ?9 ย้1 ^ 1 ^ซี}*!๒^*^*'ย*!*'*ฉี^๓สสด้ท&ฒ?®5า ฿อแ^ะ &ร)ร^ร(■ส* ค้ซลุ^รุ^ส8แจซัชุฐ &๙}^);& &๗!^‘เ^^ร0 

เ^^^^๕ 1 สิ^8252? ะ คูวแ^สิ 1 ซั^ภสิ&เ^สิ^า^ 7 99&&5612 4&สุ ^— ย์ , รึ-^เ#เ^3ลุ,ซิ? 

ย้ 1 เ^^สิ^82?แา ^๛ สุ^#4||^สิแ^^#ลุเ^ตุ 1 ร^ฉีชื^ 5 ~ "•- ^สิ'สิ^^^^^#5^ฉี^!เ^ '&&ปี)-122& 

เ!5ภ 7 ธุแ7 2?2สุสุอึ'เ^เ^ 1 *^^^^**#**^ชุ ดึ^^รึ 

^ 7 ชุ^^เ^สิเ!'^'^ 3 เว้^#^^^^ 20^ภิ^ชุชุเาร^ก^เ^^^ร^เ^ 1 สิ^^^^3 ^ ชุ9®ชุ^4^?5า'สิ4^5า^^สิร^74ร^ ^ลุชุสุ ^4!0)(9^1! 1 สิ#^เ^เ^เฉี "V 


/ 
9891 
ๆ ^ สุ สุสุสุ ^ ^ สุา ^ 
^สุ^ช้^; 

แ^ ๆ 1 |^2สุ1สุเ^^^ 

า ๆ *\? ๆ 


^/) สุสุเา*30 ^ ๆ สุ^ 
^ว^ ^ ๔^52^9^ 


^ว^^^ว^^0๖ 1 \/*2? 


55ร^#ว้ว; 


ล^เ^^^ 

&* 6~า* 


^สุสุ^.ว^^สุว 
1 0^2๕*๕ สุ 

ส'^ลุสุสุ^04^00 เสุ^ 


ฉีา) 


|9 5^6^&^ว ^*'^0วร้ 4)25 }1&&๖'0^ว 

6า2สุว 


|9สุก ^ช้ว^เร6า2สุ^เ^วสุ 
&&&& สุสุ|~สุ^ช้^^เสุ1^25^ๆ ^๗ร^ 


^ช้^เสุสุสุสุ'เ^ 1. ^ช้^^สุ'^^ช้^เสุ^^ 

^XX,^, -... ,^,,.,^ ~ ^. 


เ^^:, 


1 


&&ร'&วส 


ววว 


สุ^'^ว 


^ช้ซ็ว^า^5สุสุา&ว^ 1 ๓2สุด้;5สุ^ 
^รสุ๙?สุเสุ02สุ^สุ10ช้ 3 &? 1 & 
ค้^ช้^^สุ?05&'05& ว^300 เสุ^' 

^ ; 


7 

/ 


\ 
' 

{ะ? 

ร้ ^***-,& 55*5 ...^ เ ^^^ ^ ชิ ^^^^^^1 ป่ ^'^^^^^^^ ช้ ^? ว ^^&/ า ' วร้ ^“\ 

^ 9&เป่ ^*45^ รึ ^ซิ^^ช้^^ รึ เชิ&สทฐ^ 5 ?ข้^^^#^^^#' ล^ร้|เ^ซี^ซ็ร^^^ำ^ 

1 ^ช้^^’*-ร้^เ^^^^^สิ ^ ซิ^ชิ^?ชิ^^เ^^ ไ^^^ยู^ ^V 5ซ็^}ซิร้^^^} ชิซ็:*ซิ^ 

ซิ^^^เ^รู^***?* ^ *^ชี่^^^ส^ **๘^&505^^3^^ๆรีจุลฺ^ซิ^ ำ ฏิ^พ59?ซิ^^ 


^0 ? 9 ' '”^ะ1ปี^ 1 ^"^^^^^^^^^^^^^. 

^V. 5*๘6^-ฟ้'* - 1^^^ะ1;ะ!32!ะ2.* ****** - ๗^ชะ^เ 

^ห*™* 1 ^’ **“*"*"’‘ ะ “' •ซิ!'**™**’®*** -' 


* ^!*ษ***?เภู*^ V*^!!!^*ษ,*เ^* 4 **ซี&ชิ , ■ๆ^^ร^ร& ^&เ *2 
^ ^5ร้4ร้^0^ ร^4^5 รเ^ชิ^๕^ า ซีชุ*^^ 5ชุ: ■^ชิ^!^^ 1 ร^' 5 ^**&*&&& **3 ^ ^ - 

434^ร*^1**฿^**ะ''- -5^^^ำ® ^ เ^*5รึร-ร 1 &/* ษ*.ชุ^?ร1 อ๘'V เ^^เชิ^&^เ•^; -©. ?5ข้^ริ..ร6^} ^!เ^^^แ^เ^!ฬุ?^* ^5 

&&๚'&& เ^^0 ^ชิ^ร-า ^ 1 .-. ร^^เ^^ 1 ^ & 1 0^ ^๘ธ*!ฐ^* - 

^^ 5 -'. . ฝ^*^ '&*&&&'&**&& ฿•เ^^^ษห^0^1^ 4 ^จิ^^ ^;ร&จุ^**25ร? ^เ& ^ 

เ!? ๆ - - ^เ^//^^^^ร ระ^^^^^/^^^^^ ^ร์ำ•^า0ข้า^^/^/^เ^ร^^^ ■ร^&/'/55/ะ} 1- -. /เ/4^ร3ร3ร^^^^^^*ร,^^^^ร3^-*~ร13ำ 

*0^รั๋ ''- ธ^/0ร^^^/ 'ๆ ร^^4^&ะ^. /'^5รชิ^^^ , ร้^^*^*ร^รูร. * 633^เ^^^*^ 

วิ^ 3 * ร ล^ร5^ซิ^^ช้^ '^^เ^&เ^ ^ เ^^:^^^ซิ. รา 6 ซีชิ^^ , 1 9 - V ^//รป^ซิ/^3 ะ ^5*#ร 

ร้ฏิชิ//^^^ชุ:^-^ร่5 ซีส์ะ^ร4ข้ร่5^&?^} 1 ^ซิ.?^^๘^ รร้5^ 0ว^5|^ ๆ ว& ว^ 1 

^ ฉ^^^^^^^ 1 ^ลิ^^ 6 ^ ^&ชุ^ร้^^^รึ^^^* ชิ^; 1 ^ร^ร#^๘^ 

1 


เ^*?. 

--X •,,■^ 


เ&&เ^^}^^ร&รึ54;* ารึ^'รึ,( 1 รึรึ^^รึ^รึ^4รำ 

.ซิ^^^V า V^เซ็^/ชิ?ำเ ร!^!) * 

^รึรึ รึ**.* ^ -^^* 
'&V0 ^^ ^0 3 4* } }ช, *)^5#\ 

ชุรึ}^?* -ะ 1 ร้^^ 1 

- ^ชืเ*®เ&เ*^ ' ^55จ้^^^ 4เ^8^เ^^ฒ^ -1 ชุ^5X^5าาเII -1 ^5 1 ะ฿เ^ 

V- ^5?^ ^5^ชุชุ^^ชุช้^^^ชุV รึชุชุชุ^^?! 
-* 0*)* , . รึ^*!รึะ}รึ^ชุ* 

1 - ฆ่^เ^^^ชุชุเ^สิ^ชุชุ 


1 ; * V- ' 


■?รั^ชุ} ^ 

* '^ ^45รรุ?^ร'จุจุ^รรรเ^^รุรจุเ^}^รุ -0 ซิ,เ^#}ร้^'เ^รุ 1 

4#ชิ^ชิชิ4^ 1 ฟ่ชิร#ร#ป*^ ^2ำ 

^ชิรุ1' ร้^^ชิ^ ชิ?ธิร'ชิ^.^ก.รรุ'.ซ็รุำ. ^รุร52กร#ร^ 


รรุ^ร#รกชิรเรุ^^ชิ2)4&ก?รุร้ 
4ร#ร้รุชิชิ,ชิ 1 4 รุ?,# รก^?^#รุ?ชิ รุ-ร 

ชิรร?กรุรก^ร#ชิ?รร2โร5ชิร#??};รก 1 
ร 


รุ่??รุ'ร*รุชิรเชิ^^^เชิชิ^ ร ''รุร'^/รีรุรคูชิชิ 'ร^รุรุชิกรุ?4^ร#รุ?ชุรุเ^รุจุ กรุร#รุ15ร# ร 2กร^ชิ?*2#รุร#รุ? 1 '^เชิ}5ชิ4|^ก ซิ^'รุรุ?6^*รุ41^รึ?รุร,ก^เชิรุ?รุ#ร#รุร##? 
4ชั^กก4รก^ 1 ^|ว้^รร?22ก*?ร?รุ ร-รเร^^ร^^ร^^^' 1 รึ^กรุ?ร#รุ^0๒;■แร้รร?: ‘ชิ^'ร? า (*ร^0รุ?ร#4ฉี^^36^รุ 4รุ5 

4^รรึ^4ร#ร^^เแ^^-4ร^ร^^รรรเ^ 1 รุ^?. * ร5|จุรุชิรุรุ#รุ.?รกชิร#รุ?เรุเชิก่ รุร^^ฉี^รร^ร^ร^^'เ^ * รุ?ฝกรุฉี^ฉร^รุร#?ร^#รุ ๆ ชิ^ชิ^ชิ 


4^ร^ร#ร^รจุจุเร^&รุ4 รุ?รรรกรก- 1 รุ^?. * 0|สุจุชิ^รุก^ร/รุจุ^รุจุ^ชิรุ? รุซิ^^ฉี^#^#ร^รุ^^'เรุ5 ^ รุ?ฒกรุซิเ^ฉรรุกรรุ4รุ??&ก รุ ซิม่กรุ่กุฐุ0 

ชิ เรีชิเ^เ ชิก'รุ-ก?ชิจุรุ#4รุ?ต้# ซีรุรชิรุรุก: ก?40^รชิชิกรุ’รุ?#ำ^ร#1 ๆ ชิชิ]ชิ5 รชิป รชิ ก? I กก40ชิชิชิ?^'ร#รุชิ "1 ร0รก0รุ^รกชิ?รุ1 

ร'ก?ร^ก ร^รร*^.ร?#4"รา*^^จุ*รร?4รร) ก^;กกกก0กรรรุกช้ เรุรร^ร้??ริ^^?54'รรุ#^ร'^^^ 1 ร?■รรชิ#รุรุรรุรา?^จุ^รุกรุ?รุ^รรุ;} รุ-รุชิ4#รุ#รุรรชิ^รรุรุ^4?4ำ'ซัชิ#ำ#'ชิร^ 1 ไ 

เว้ 

ะ—--- 

ๆ?''*'^®*สุ^แ ฆ่^^^^*^ ไ เ^รี.^ร้^^^5^^. 4 , ซิ^ เ^}..จุ 

5ชุ^^^'^^ 1 ซิ]^^X*- จุซิ2จุเรีช้ ^- ^ ^ชิซิซิ/^, *^ ชิซิ^ซิ/ร:ร้เจุฒ^ร^ชิ!^ซิรีชิ 8 จุ5แจุ ’ 

ด้ซัชิๆ ^รี^&เ!ชิเ? * เ^รีจุ!^^ ^ร้รร้^จุ^^^ ^ชิ^ ร^ชิ^^^^ ชิ^ 

ๆ^.เ^^ ซีเ^^^^^ำ 'ป^ ^ซิซิชิปเรีจุซิรีชิ •^คู^'ชิ^ ^แ&5^จุXรี ^ชิจุ ชิ^ ไ ซั^^จุ^^^^^^^^ 

—-?^^ รีชิเ^ชิ^ ซิ^จ62^^ชิ^* 1 ฆ่^รีโ^^^^*ชุ^^^ ^รี*ซิซิซิ^^รซี^5รี-ชิ^ V 1 รีร 


- 1 -' -. -.' 1 - ® - - 

/ 

1 " ' - 1 . - . — •-. * '.- 

1 

ช้^* 8 ^เชิ^ ^®ซ้^^ 8 ^* ^ะริชิ:ร^,8.(ษ^^©4รี^๕^^*ลิ, ปี^ เ^^ชิ^ 

รี^^ซิรี^ซิซิรีชิ^ ๆ ?3ชิชิ ซิ25ซิ*^ชิ ชิซิรีชิรีรชิชิซิชิ-*. ซิข้^-ร36^รี^ร^ ~ ^เร้‘รี ซิซิ^ซิ^รี^ เจุๆซิ^ๆ^ 

7 ^^รีเ^ รีจุ^ซิรีซิเชิจุ4ชิฉีจุ ชัรีซิ}^รี ♦- ซิ^รี^รีฒรีรีซ็^ 1 ^รีซิรีรี5ซิ^ซิๆ 1 จุรีรี^ซิ^ร้^ชิเ * '^ชิ*เจุำ ?:รี^เ^เจุชัเรีซิรี^รีรี รีเจุจุ^ 

จ้จุซิ;ซิรี6ซิซิชิซิ^ช็^ซิแชิเจุชิ ชิ?ชิ!จุ^ 1 เชิ*ชิจุรีชิส ^ซิรีชิ5ซิรีรี^ชิชิรีรีรีซิรีชิ 1 *25ซิรีรีะรีซิซ็ร'ๆ ชิ รี&5ซิ;ซิเจุซิรี รีซิ*ซิเรี ^ซิริ ร^ชิรีจุ^รรี 

0ๆ5ซิ6เ^รีๆ^ฉรีจุชิรูซิ?รูซิชิ -ซิชิร^!เ^จุซ็^ ซิ^^^^^^^ ^^V^รีซิ^รี?^ชิ^5รี^ ธึจซิรีซิ^ฒ๊^'ซิซิ?จุชิ^'รีซิ^*ซิ?รีชิ@ ?ซิ5ซิชิจุชิชิรีชิรซิรี จุชิซิซิรี 

- 


ริ*.''-ซี *.2 


533ฒฒฺ 


^วิ^*^ชุ่^!วิ^ 1 80^ ผ8^*^ ^11ร.วิร^^ 6 ^^ วิวิ,^^1วิ^วิวิ^ 6 ^.ร . 5 -วิวิ,ชุ*วิ-วิ 

^ " *^ ๗ '***^ **5ซ*** ******1®**** *^,0ชิ^^^ ซิ*^ *ร^ษต^ 1 ชุ*ชุ^’, 

^ ะ^ * 15 : 51 , 1 ^?, 
■าธ 


‘"*^ 05ชุ^ชุ-?รีแรูเวิ วิ^^,^^- 0 ^รี **^'ร^ชุ^■^๔*^?^ช้^ -*^0*1*ซิ*^® 5 ^*' ‘ - ชิษํ*^,©***^:?***ชุ -*- 8 ร 6 **V*-- 

ร^-^^^ษ^ล, ชุ ^**^ซ***&ชุ^ ©ชุเ^ชุคูวิเรี 1 ©*?** ชุ&เ}ร้รเรีชิแ*ชิ*'&ช©ชุ*^^ (*58*55? 

ชุ^^-ร^00-5เชุเฆ่^๘^เ^^?ร*-ชุ -0- ข้^^* , *เ^*^ซ^ซ*®4*เ๙รี 1 ซิ}ะ****เริ^* 0- จ้ 1 '^.ชุ^-?^Vร?*5ดัซิ*5ชุ?วิ* 

1,1 ซ '^*^ปี ซิ ^5 *^**วิช้*ชุคูวิ ^ชิฐฺ^ๆ^*. 1 ซิ!***®'***^ ๔*^ระ*^รึ^®©^ ชุวิ 6 '* 

วิ^^^*®ร่. .--^ลุ,รวิ^ 1 #สุ^-***^?*^■** 4 ^ 3 ^ค 1 ชุ05วิชิ^^^0าวิ 5^^๗^วิ 


\ 
-'- / 
-. . - -- 
■ 1 -- -, 


^ปี^ *^^'*^, ร^*^-^*ร^ 15 4 ^**ร&**อ**^ 

11^X5า,^ 1ร้^5 I 1 —^- 


^0 ร้ำ} 

จ้^ 


-'*ริ&^ซี**^, 

^ำ‘ถ^5 ^ซิ 1 ^0^ 3 ^5 ^3ชุ 

5&*]&& า 


ร้^- ซี^39 
' ซี^ 

3 - 


-8 เ^^^?^^^ ^ริ^^^เ^^'^^^•^ 

ร้^ฉี^^^^^5- ร้^ๅก01^5^* ร 

15 515 ^V ^^ชิริ*^ เ ' เ^15,1^} ^ - 

ปี^^^^^^^^ 1 ^^^^ 6 *^**า 

- - เ^. 


ปี- 


ซี"* 
XX 


-* 
^ร้ร้ 2 ำ'^ชุ^^ 1^1165911ร-1^'ร ; 

^ "^20ร &ปี ฉีร&1X51^ ^1X5^ 15 

เ^ซ็^&เ^^ 5-^6 

4 -^?^เ^ - X ชุ ปี^ 

*'^แ‘ริ' 1 - เ^, ร่^ 
ซี^เ^ &&&?!&&?- เ^ 

^ำ-^■ร^ำ* ชี^ ^ ซิ^^ฐ^ เ^ 

1 5^5เ^ริ^วั ■เ^ 

ชิ^^ร 'ซิ#^^^ชี่า4^1 ’ชุ่^ร^ฐ^ซิ*' 


^V■ะ^? : 


■ — - 7 
ๆ 


**ซิ^!&■สุ 0 ^^^๙ *^ 1 **5*8***^ •^, 

ชิ,รู " ^©#^**ข้1ชิ|5 

^ ’*- เ^****'! 1?ร เ^?^©^^&ชั^^^ ๘ ชุ^ 3 


ส!^ 


^-^:.‘.‘'■ชุ! 
ฉ^* * . ^เ^^^^^^^^^^^ 

^ เ^ร้^จุ๔^ รู^ร้ 

^ร้^^3^ ซ็^ำ^ธุ^^สุ3*^3 ^ ^ 

'^ชิ^^^^^ ร^^^ '1 

0* 7 

'" .~-'' —"" ' ;-' “* ~ "เโ '' 1 ~ —'- 

-- ••.๗- — 


.. -* 


^ &51^'ฬ ^ ชิจ!*^^ช'*5 ^ -๛ 

*ร้^๙*^*'* ^ร้จ้^ซิะ^ำก*-ร^. ร ^43จุ4 

^ ซิร^^^^^^^ ซิ^^ชิ, 


จก? 


— 'สุ^^^^^^^^^6^^- - เ^^^^^ 

13^5^คู^^ชิ?^ 1 6สุ ^สุ^ก* *ร^4313 ?^5^4จุก ^4รคู1^*0 

^*4ริ^^ ซิ6^ซิ13ำก*3ชิ.|จุ 2 ว้^^®?^ 3^1^ 1 ^ เ^* (สุกกสุอึ^3^ำร^เจุ ใ 

ะเ4*5-วั^รจ้ร ^ชิซี^ *1 เ^เ^5^. ^ 5^2เ^;ร^จุ:^ เสุ13|จุชิ5 ‘รึ^^ ^จุสุ 

^จุำ*เ^|เร1^3^^^สุ^4เ^-แ 1 ^3^53*3^23ชืสุ^^ก^*:^ 1 *:รก 


^สุ^ร์สุเก \ 


9 ^ ะ 


1: อุ^*^^V*ว^! ซั^^^แ ใ ^5&.. ^จ^'^^^^^^^^^ า/. ^^***รึ^'?^-- 

เ^^แ^^^ &รึ?)^ร^*^เ^^ ^'^-จ้^^^^ 5ชิ^^^^^^^ 

เ^เ^^^^ ๆ ร^ ร้^เ^^^^^^^^^^ ' 

ใ^5^เำ ร^^^ ^ร้*^ ฟข้^^^ซิ!^^, ■ฟี^^^^^^ 

^ล*^เ^!^ฉิ, ฯ. จ้^-^^^^^•^ชิ^ชิ^^^ 
^ซิ!^^ -ฟฉี*#^.ซิ^^ ‘ 

^ &^*.จุ^^' ร้ 


‘&***-^กเ^ชิ 5ร. &&&^ &เ รุรี^^ 
ชิซี^^ชิ: 
3 ^ (3* ซิ^ 


X ซิเ^ 53 

#~ /ซิเ ^เ^^^^ &'^/3^5 

^ ^ ๙ชิ^^^^ซี4ซ็?๘:ซี^รรัร 
ร์รเ^ล^*๘ 6*^๘โ^&1- 


ฯ^เ^^เ^เว้ 4 53 
. — ไ 


! 

ล^ซิ‘ฝ-#II^ '๙?^ซิ ซิซิซิซิร?^ ‘ฝซิ:^เซิ^ซิ^4|ซิซิฝเ|5ซิ ^ซิร้^ซิซิ4ซิ3รูซิ 1 ซิซิ^เ4ซิซิ3^ซิ3ซิซิ-^ซิ5ซิซิซิ7ราซิ3 

จ้จ.ชิ,ริ^เ^ ฝ^^ซิ^^^^^^^^ ซี^^จุ^^^ซิร*เซิ 1- รร้^ม่65ซิซิ๔^^515^ ^ * ^ซิ^^รึ-า 

1ฝซิโร^ส# ฝ^^^^ำซิร้ฉิ^ซิซ็^ร-^ซิ^ ** ^ซิซิ#ซิซิซิสซิซิ5ซิ 5 ซิ^6รูซิ 1 ซิร์๙^ร้^ซิซิร;รูำ -๛ ^ซิ^ 1 ^ซิ^^&ซิ^^^รูซิ^ซิ^^^ 

^‘ซี-*ซึ่^ จีซิ ซิจุ415รูซิ ซิซิร^/)^ ริซิ6^5^ซิ^รซิ#}|1 ซิ'ร้เ^ซิ?รูำ^ซิ^ชิซิ^ซิ^ ซิ 1 ^ร็ซิ?เรี; #^5^5จุซิ#4ซิรรู"} ซิซิร##ซิซิ}^ 

4จ^รซิซิ ไ###^|1# สซิซิซิ}?ว้ซิซิซิ# ซิซิซิซิซิ}ชิรซิชิ^รู} ช็^ชิ^^ซิ^4^ซิ5^^ซิ^ซิร้จุ^^6ซิ5^ซิ 1 ร3ชิฝ&ซิเ#รูซิรรู7ซิซิา53 

เ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - —-- -—'—เ *-—■■ ' 1 . . -' -— - •—' -"- —'- : - - - - -- - - - - - — 


@ซิซิ 5ซิ3ซิซิซิ 


๙:ซิ#จุ 
7 
- 


^5 รึ57:ซิ7ซิซิซิ ร็รูเซิ รูซิซิรู^จุ#ซิ/4 ซิซิ}' 7ป็ 
ซิ^ซิ^ ซิ)ฉีซิซิรูซิซิซิ^ซิซิ'ซิซิ^^'ฝ่ซิซิ5175 ^ำ 


ซิ* 


ร'-รรีจุรูซิซิ5ซิ^รู)ซิ577^ซิซิรู7 7 ร-ร**ซิซิ*'ซิซิ^ซิซิ/รูซิ411ซิซิซิ *ซิ57ซิ3 #ซิซิร่ 

^ว้*^ซิ'*:'ซิรข้ซิซิซิ?5ร -4รูรู:■รู4ซิรร์ซิซิ;'7ซิ^ ซิ : *ซิ 


^ซิรซิ๙}ซิซิ 
๙^ซิซิร้ฐ 
ซิจุเ^#ค^ 


^ร้รี&รู ร^^รซิ 5 ซิซิ^^ซิ^เซิ^ 

รูร้ ปี^?*ร^ &* 


•ซิ,ซิ. — ^ — ^' 5 - • - 
ซิซิ^ซั^?^ซิซิ 5 &ซิ5^ 1 ซิ^333จุ๙^ซิ5รู7^1? ^ ^า ^ซิ"๙ 

ซิ^ซิ3รูซิ ซิ ซิร้^ซิ5ร์75ซิซิ^ซิ34ซิซิซิซิ}ซิ3 ซิ ชิซิรีซิซิร5๙5รูร3 จุเร^^ซิ^ริช็ 

1 ซิ5^3ซิรูร้^ชุ่แ4ซิ3รู"}?ซิ}ซิ3 ซิ ธิซิรู77^^4ซิ3รู^^ซิซิ^^ซิ7/777^ซิซิ^?7าโ7ซิ^) จุรู 


ซิ5ซีซิซิ^ซิ3 
*ซิ5ร็?75ซิ} 
^ซิรูเรู๙}ซิร ซิ *ซิ57 ซิ ซิ-ซิ ซิรู รู} ซิรีด็รู 

^ซิซิซิซิ^^'ซิซิ^^4ซิซิ0 ^ซิ3ซิข่^^ซิ 


ธว- 


? ชิซิซิ^ำซิรฺ0553 ข็รู 5 

ซี'-*/ซิ^?โ^^ซิ. 1 *ซิ&* ช้^^ซิเ^เซิ^^^ซิ)ล^เ^&ซิ ^๘*&*^***^**^ ^ชุ^จั0 เซิชุ^ซิ:^นะร์าโ 1 6ซิซิ&* 1 ‘ฆ่^^^ย้^ซิ^^ร^^ซิ^^^ 5 ^ 

^ซิ^?รเว้^^^5^6^^, ๘ * ซิ;ซิชินํซิ^^ชุชุ V ^ชิซินซิ^๘^ ^จ้ว้รูำ^^ซิ^รู^ ซินเชุ^ซิ ซิ^ ^ธุ^5.2'^/ซิII 

?^ ^ซิ,^ชุ^^ ^■เ^’^^^^^^ฉ ,^ * ซิ ซิ^^^^ซิซิรู'ชุ * ^5*6*-ซิ^ 1 6^ซิซิชิ,นนคุ^ซิ6-^ซิ* ชุ 

-&&23*ริ&*&ซฺ^^Vชิ,' ^4ซิ^&ฟ^ลุ่เซี*]^^5* ชิ^^^^ชิซิซิซิ^ ®0^ชุ:ซี#**คู^ ^วัว้ร้ 

น^ซิชุเซิซิ ซิริ^ชุำ 1 ^ ๗ซิซินิชุชุ^^รํซิ^1 ^เ^ฟ่^ซีซิ•ซิ^^^ชิธุเร ซิ^ซิซิชุชุ^^ซิซิ^ชุย้ ซิร้ซิซิซิซิ^ ^^ ซิ^ซีร ชิ / 


®***?จุร-าษซี53||ชิ{ชุ31ลู5?ร6-5ชิ'ดู^^*' , ®^®เะเ'^แ'®^ซิ^ 6 ^*? 1 43163}*6พ !*,'")ชิ^ษฺร้&จุ 1 ชั*!ษชิ&353โ5รีจุ!^'ชิ45}ชิฏิ^ซิ®645- ฆ่!*ร'}-ร??:ธ®®ชิ 

ร้?ชิ.&เ} ร^!จุรึ*;*^ษ-^ไข้/^,ซิ ซิฏีชิชิ&เ}^ษัจุ},ร?ซิ&เฐ^^ซิ^เ^-*^ 1 ชิ)?|?53,?^5 ๅ 16 ^^จุ.'^^!'^ซิใซิซิซิ*จุ, 

^จุ^^ว ชิ,-ะ' 16 *^ ษ??.,ค;?^ชิ?รี^ ^ 6-^5จุ^จุซิ^^^^ษ64จุ^6?ษ1& -คเ■^®3?ชิ © ซิ*?'}?ษ^จุ &จุ*^๘ชิ!รั^6ชิ-6 

ชิ,ษํ??36ร^/?ธา^ ษ?43รริ6*5■ร?ปฐ^ซิ ข้เจุษ^ช้- ๆ ฬํชิ^*ซิ^^ชิ'^ซิซิ3?จุ -1 รจุระ?, 8^เ-!?3ษ©ษชิ^ษ^^ค^ชิ^ 5 ^ 16 ^ 1 ช^^ 

®ร8จุษจุเรรจุร^ข้^จุ ซิเษชิฉีคู^ร^ธ^จุ ซิ^*รไเร;จุ*!รฺ?รชิชิ5ชิ' ชิริ,•ร์ 3,จุ?ร4 ?ร !?,คู.*36ษ}จุ;,®ชิ' 5?)(;รึจุจุซีชิ®ร15ษิฐร*4,643}*}-?0?5เ-;' 1 ชิชิชิ ซิ 6®*43ชิ45ะ5ชิ:,'ชิ , ,ร,;ชิ 


-/ 

ซีชุ^ซี;ซี&ชุชุซีร3ซิ&ซี 11^ซีซีเ]เำซีซิ๚ , '3ซิ' ^ชุรูซี?ชุ3 ซี?ว้ซีเชุ 3 ซีซี' ^ ซี 1 ร3ซี^^)ธืชุ^ซีชุ^^-ซี!!}ซีซิ^ซี3 ;?}ซี^.ชุซิ&ซีซีำซิแซิซี!ชุ่ซิธิซีชิ#3ซี) 

0ซิ^ชุ3ซีชุ^!ซี^ำซีซิ. ฯ ชุจ้ชุร์ซีซิV^ ซิ:!5 ^ปี ซีซี. ?ริ&เ}ซีำเซีำ0?ราซีำซิสิ&ซีซีซิลชุชุซิ 5 ซิ ^ รซี^?ชุแ ชุ?สุ ซี!ร3ำชิซี&เ)^ซีำชิร้ 5 ซี)^ ซีซี 

9 ซีำ?33ซีซิ!ซีซีซิซิ 1 ซี?ซีซิซี;? ปี&5 |?รึ3ซิซิ ♦- รซีร้^ชุำซิซิ&ซิ ซิ'^^ชุชุ!ซัชิ3^ชั^ซี??^ร?ร#3^?ซี^ซี ^ ซีชุชุซิรซี^ร3ซีซิร้^^ชุซีซิ -1 ซีรเรซีซิ?ชุ) 

!3ซี ซีซีเ)ซิซิซิซิ?รซี?} ?3^?3ซีซีเซีซิ(วิ ซี1ซีซีซิ(ซี5 ซิซี^ชุชุซิซิซีซีำชิ??} 9เรร1ซีรชุ)ซิซีา #ซีซีซี -5 ซีซี^ร?ซี]ซีซิซีซิ?ซีร?รรรซี ซี 

ซิร้รำ!ซีซี^ซี 3 ซี!ซีชุ^^ซีซี ซีซิ3ซีซีซีชุ^ซี ซิซิซีรชุซิซีซี^5ซีซีชุร้ซิ^ซีซีซิ ซี?ซีซีซีำซีเำรซีร!เ^ซีซี ซิซิเซีซิำ ซีซีชุ,ซี5ซิซี4ชุซี 1 ‘ ซี สิชุชุ^ร^ร้ซีรชุชุรซิ?รรสุริ!ธึ3ซิซิ^?5 ซิซี?ชุซิรซีซิซีเชิซี ซิซีำซีซีชุ)ซีซีซิ^ซีซิ^ซี ร ^ซีชุรซีซีรชิ;ซีชุชุา*ซี&ซี&ซีำซิ^ซี ซิซีรธึชุ)ซิซีริ!ชิร^ซิ4ลซี}^ซีซี3ซีซี^ซีซิ^ซิชุซิ ซี 

ซีซีำ'ซี^ซีรซีซี?ซีำ ร ซี^ชี^ 5 ^^ ซิชิซีซิซี?^ร^ซีซีำซี?&ซีซีซี^!] ไ ธึซิเชุ]^^ชุ ซีรซีซี^ซีซีซิซีซี^^ซีซิ^]6ซีซี?รัเ■ซิชุซี 

ซี^ซิ^ ซิ?ซีเชุซิซิซิซีรซี๙ ชุ^^าซีซิ) ^ 4^ซี^ซิซี#ว้1ร^ซีซี‘ล^ซี’๘ธึชุ] ซี?ซีซิซิเซิซีซิซีรซี * ซี^^ ซีรซิเ)ซิซิซิเฐซิ ชุ^ซิชุเ 

ซี?ซิ^^ซีซีชุ^เ^ซีซี13 ซี0รซี^ซีซีเชุ^ซิชุ ซี^ชุ)ซี^ซิ^5^ซิซิ^ซีซ้^^ซีซี#!ซี?ซีซิชุ ซีซีซีซิ ซิชิซีซิซีซ็ชุชุซิซีซิ!รซิชุซี?^ซีสุซิ 

ซีชิชุ)ซิซี'^ชุ!ซี'ซิ^^รซีชิรซี^?ร^^ซิซีซี?0ชิ3!^ร|)ซิ 1 ^ 3)ซีรซี0ซีซีซีซีรซี^ซิซี^!ซีซีซิชุร ซีซีซีซิ 1. ซี4ซีซิซีซี ชุสุซีซีสุซิซิซิซิชุ3ซิซิซีซี^'เซี5!ซี 

^ะ. 


551^ซิซิ^ซิ ร6ซิ^5559^4ซิำ 5-56ซ็ซิซ์^6^ซิ5^ซิ} #9ร : ริ'3^'&ชิ^รู^^^^^^^^!ซิเ?9||ซิ5เ^^เชิ^^ 1 ซิซิซิ*;ซิซิ5ซิ 

- 5 , ^* 8 ^ 3 ริ& 5 ชิ 4 ^ 15 ชิ^ำ า ซิ^ซิ'ซิ ซิซิ^ ๆ ©ะ^รึ^^^คู^^^ชิ^ 4 ไซิซิเ^; ^ ^เ'} 4 ซ็ซิ ^ร้^ 5 34 ^ 1 ®^^:; 

^ ซิ^ล0ซิ^ซิซิเ ^ &เ^ช้& ซิชิ^^^ซิซิ^เ^5 0 ^ซิ^^ 1 

เ^^เ^^13ร้^^•ชิ^^', ^ ธิ,^ซิร 1 ^ซิ^ซิ^ซิ^ ^ ซิ 

9๙^ซิซิซิ ^รซิซิซิ^ ซิเ^ ซิ^ซิ^^ำ^ ซิ^ซิซิ*1ซิ5^จ4^ซิร3*ซิ; รซิ^^^ซิ^ ซิซิซิซิ ซิ ซิ ซิา,ซิซิซิ I. .' * 


4ซิชิซิ^ซิ -า 1ซิ54^ซิว้^ซิซิซิซิซิ*-^ชิ53^9ซิซิว้^32จุ!ซิ^ซิ ^1^■ร^^^^^&&&ปี* 

^5^ซิ^53^^05^5^|^ซิ^5 ซิซิ&ซิ* ซิ03^4^^ซิๆ^ร^'ซิ53^|3 ^;ซิ5ซิ^ซิซิ^5 ๓^ซิ^ซิ 1 ^5เว้^ ปี^&ปี 53^ซี 

^ซิ^|3 ^&รปี^ -&- 4551^4ซิซิ *50 ^6ซิซิ3ซิซิ!}5 ซิ0ร335^ซิ^350 ^ ^๓^^ซิซิเ5*333^|34 ซิ^!^03^50 

1 ^ ซิ3 ©ซิ^ซิ ฉี -^43 1 ซิรรซิ^ร์จุเ^ ซิซิ ซิว?^ซิ 1 ซิ^^ซิ^5ซิ5 “ฝซิซิ|5 ชิ^^^^^^ 5 ^ ซิ4^] ^3 

^0^5*3ร้ซิซิซิ5เซิ3 5 4^3ฬ ะ ร|9^ร้9^5^5ซิ^^5 ^ ^ซิ^^^^^ร้รุธึซิ^ V? รแซิ34ซิซิ^ซิ!! ซิซิ*ซิ ซิ*05ซิ^35^ ^'ซิ33'ตุ 

1 ^^134^33^} ร้ม่ร้V^ร้^^3ร็ร้ำ•^ย้^^ ^ร้^^ว้^^ซิ^^^'?ร้^^^^^^(^36'^ำ^รู^V) 

ซิ^*^^??'?ร้ว้จ้ชุ^633^3^3•ธิ^^^^5ซิ ^5^^&331 ^รู^^^^ร333}3^/ 1ร้^3ย้^33^รู^^ร้รู^3 ^2^^|^6033ำ*ร3ำ 

3^&รู^ชุ*จุเ^&5 ^ - 1 ^ ^&เจุชิ^ ^ร ^'^ 1 ซิ^&เจุ*๖ 

รซื^ร่^^^^^ ว้^^^, •ร^^^^ 1 ริ^^^เ^^^ 59 จึ*^- ฒ^& ^ 2 ?&--13 

5**#^&&* Vรชิ,^^,31รร้^เ^ำซิ^ ร็ร้รู;^^^^^^^^/75&^: ^ ๘ ^ ร^?เ อุ?^^ฒ 1 ช 1 6 ^^จ^* 5 **^ ซี^?^!รชุ' ^^ 

^ร^^^^ซิ^ร^^ ฐ!^^^ 33)33^^รรู3จุ3ฉี^ 59^9*8อเ^(^^53|3 &*&&* ^จุ2^ ~ 1 

ร้ว^ร^^]^ + ฒ^ ^ ซี! 

ลิ®^^^^^^^^^^'^รู ^1^?ว้^^ซิ^แ,3^6&5ด้3 ||เ^ V^ร็ร^ซิ. ?3 

จุ^^^^^^^จุ^จุ^^ *’*^รู^^^^^^^^ เจุ^๒*จุ;จุเ^ ริ-^^**&*5■จุ^* 1 


-/ 
■รซี*^^,1*56/555^ ^615ซีา'^ 

รู^ฐ^ร็^^553^153^5 1 ซ็ว้^}#9 
5153555^ 53^ซี า 53ล5}^ซีร้ชิ, 


^ ^5561530รซี ^ชิ^ซิ^-ร*^ซิ06* 11ซีซิ0ซี^า 

^ซั^^ร^ร้จ้^อี^^ซีชิว้6ซี^0^'5ซี6|ๆ ซิ 

^^615ซี^^5ซีล^ ซิ^^^ธุ^? 1 ^* &?'0^4^ 


^5จุ^^ 533 ซิารู3605^55 ซิ*3ซี*ร้ 6 ^505ซี ซี 53 03 -* 

^5*ซีซิ(^93^ซี3ร5'ซีร้^ฐ^ชิร่^ ซีซีซี 

^ซี^^^ 1^ซี/5ซี4^556553 ซีร์ซิซี6335^ซิซิซี 


ลุ!^***^ซี^ร^^ ซิ^^^**^^} ^ซิซีซี^ซี^ ^'6^3^!^53135^4,1553ซี5รึว้^เซี5๘&* 1 ^^เ5ซี^:รเ5(^55ซีซี^ -*ชุ 

05^จซีร้3ซี^ ๅ ^เ3รึ^5ซีร้?ซีซิ^ ซี^05^ซีซ์^9ซีเ* า ร^^^^^^^^^ ^ปี^า^ } 5-9^5;เ3จ้ซิ 

^1ซี , ^'ซีซี ^เซีซีรึ^&ซี?ซี ^303 5* 35ซิ3\53ซี655 *?ชิ35เ^15ฉิ^||^ 156าเ3^5\5155^05^ ^ ^รซี^^ซิซี ซี^9495^0' 

|||ซี5^ซี53515 ^^5ร้^53^4ซี5^^ 5ร้^ชุ5^||ซี 

5ซิ^ซิ^55ซี^ซีร?เซิซี ซี^ซิ^จ้ซิซีร5ซิซีซีซิซีซี*.^ร?5ซี^-( 


ซิ ^3~3 6 03 


ซิซิ^ซีชิ^^^5550515จุ'2ซี^5^615 เ&*ซิซิซี 

^ซีธิเ9ซี 3 0ซี^ซี55รรฺ5 ^ซี^ร5 ซี35 ซี 

ฐ^ ^&เ)ซิ^ลุ^^^^^ 
ซิ^ , ชิ^^^^ฯ ร: 

ชิ-^^ซิ^ 3ร์551^ ^ 

ธิ^ร้V; รร้4^20^^5าถ^ซิ^ ฯ ^ 

^( 1 113 ร^ร^ 


') 6(1155^^^1^1561^13?53^ฏิ^''} ซี!^6515คูำ(฿,64x546*^13 .'. \ 

-ร้ร515344 

เ^15^44^ ^55^^4461155 ร5144544405515;6•ฐ 45 

ฯ^^^ฉ^ 4545^14445154^1 ปี 
5155^54^^^5^4446055 ฯ ^อฺคิเ^ชิ5เ^จ้ร้'565555ซิ&ชิ฿..: 


4-^9 13&|. 55 6 ^คู4 ^6354^5^ 64*คู4 1 
6455 1 44 ^0 ชุเ^!/}53^454 
1565^4^^6515^^ ^ร็&551565คู5^4ลุ 1 
&ฯ 2 *^, 115*1544^446 054 155คู15 ล้3555ร คู^ 
^6455^6ว00415ฬ55^1545444X45^4&!?^1ชิ- 4 ■ฒฒ 3? 


ซี,ช&ซี๕? 5 ^ซี^ชิ445 ^ 5 3**^ช**8^2??@^*^ 1 9@* *'*^ 5 ^5*3****** ^^-?*3521 

6034ช็ว้43*^X543454653 35^คูซิ15ชิ?42341304 35 ?5คู?^ 0-4 3 สุ“3^45 1 ^55ชิ^53445ฃีชิ?ชิ5544^จี52^ชิ ชิ5544^ชิ-!/!'1^5^|5ชิ'ชิ55554^ 1 15เริร้^ 

รีชิ 5 ^^^' 50,, ^^^® 5 ^^^'^^ ซ็^ชิ554ร้4-5^ซิ^4 * ว้ซ็รี^ร้^^4^4 ; 

ปีร^^^ 5*5^5^446ซิ^^ 5 ชิ??^^ลู^แ^^^-5151^ชิ'ซิ^ชิ^^153 04X4 ธึร2^5ชิ|^4ษ*-ชิ23 615415 6^5 05 

*^4^- า5^6 454ช็จุ #^452^ 


: . •ะ 5" '! 

*ฒ8ฒ^ซู่ 


\ 


\ 

7 ช้^^^^6^๙ อํ&&3 ^^•& ใ ^ร^^^^ซิ^?^^* 

ซิ'^^ |5/ ^ ' ^จุ^จุ^5‘ซี:^^-0^^ ^'^'-ชัว้'ร^ริ3ธุ^^ชิ6^5^ 1 ซิ^^#ร^^ำร^'^/^^ ^เ^ร้^ ว้4ำ?รเ^^ช็^^ า 

ชิ^^ร้า* ธิร^ ๅ ๗ร้^ริ^ซิ^ , ร้^^) 0 ^.ร้เ&ชิ 1 ^ฉีร6^ซีำ ร้^^^า( 1 5 

1 ^ชิ: ~42ร4- ชิร้ช็ 5 ^'--1 1 41฿เแ?Iล้สเส&เ฿แ^^^; ^ซี^0&15ว้^^^เ^ ^*^*^ 

16ร้^ ช้^^^&5รู 1 ^^5^^ชิ) ^ชิย์ร้^^^^56าโ^^ๆ ร^^ริ^^^]'. ๆ (ๆ,^รว^ เ^/^^^ " ไ 

^!ชิ^ 3 ' 1 ^^ า ๆ^^^ 1 *^*^ร*^^^ 1 ^๗ซซิ*^ *^****&**;๔*^คู^1 9 ^ร้^๔.,*** 9605 *,**ซิ; 1 0 !:: 

ะ^^^^!ะ^^5ช้ . ~*ธิ^^ 

ร 4ฐชิ;^ -๔^ชิเ^^ •^**ช*^ ' 4^5* 


/ 181 
ะ.-? 1 ... 
ว้66^ร-ร^?15 1 ■รา*^^ ร้^^ 6=9X,6ชั^3รร^ฯซิ655-0^^1 

เ^^ชิซิ^^^า^-คุ^^ 

^ร^^^^เ ^ ซิ^^จี^6ร์ ^*า 6 ร 6 

รึ^^^^ ^ ฟ^^^ซิ^^ 1 


^^13ริ1^^6^ซิ ^ซิ 0,ซิ|^ ชิ. 1 0ซิร*^- ซิ^^ซิ^^^^* ากุ ก^/* ๆ 


ซิ 


^6กซิาซิ^ ^ 

1^3~}6^*ซิฉี^ชิ^ร็^^6ซิ^^'^^^^^®^ 
6าฦ[ซิ*๗ร้6^ซิ^ซิฉีซิซิ6ซิ^ซิซิ5^0^0ช้^)ซิ^ ■ร้3 


ะ^ 


รซิซิ^ ซิ^^เ^ ^5 เ^รซิซิ6ซิ^ 1 ซิ^ 6 ^ชิร้^ซิ^เ^ชิ 
ซิX/ซิชิ ชิXXซิ6ซิซิซิ*ซิ 0X56 &'ซิชิคู6 ^ปี ชิ^รชิ^^ 5 

^ร^IX(ซิ&เ^^ชิชิซิ^ ^*รุ??^รี^ร้®ช^ ซิซิซิซิซิซิ^ ” ‘ ~ ^ว์'*'”''^ ' ” ""~ ซีซิ ~ ~ 'ซิ 03 

^ร้ซิ^ร้ชิชิชิ6รชิ^ 1 เ^^-^5X6^-เXเซิซิ/ซิ^รซ็ซิซิ^เ^' ร ^^ ร้ เชิ 


^^ซิร้ซิ ซิ^.^ชิชิ'^^^^^ 6 ชิ0 ^ซิรซิชิ&ซี 


จป จึว้ 6 -เะ?ซิ^0*รซิ ^ ร^ซิ' -า ซิซิซิ-ซิ^1ซิ^ร 
V' 


\ 


\ 

/' 
รึ?รึรึ?^5ะซิ?*ซิ)ซิ^ เว้รึ/)^^ชิซิ^ร'^ชิ^^*รึ^ซิ?^เจุ ^ซิรึซิ.ชุ^ซิซิ^ ปี ชุ;ซิซิซิซิซิ 1 ^ซิ.ซิ?ซิ^ร^?ชุ^^!^ ชุ^^6ซิซิซิ^ซิ^?^ ซิ^ซิ*ซิ ซิ*ซิ 

^ซิำ)6ชุ@ซิซิ - รึ^•รึ■ชุชุ^^^^ชิรึซิซิ : ^ซิซิซิ ซิ 1 -^^^ซิ^รึซิซิซิ^รซิว้ซิ^-ชุเV*โรึำ*4 ซิซิ■ซิ^^^^รึ^ซิ? 


^ซิซิ?6ชุ&?ซิ รึซิรึชุซิซิ?ชุชุ^ชิ?.ซิซิ 

&1ซิ รึซิรึชุ^ซิ^เ^^เซิรึรีซิ^*?ซิ 

4รึ^ V ซิ?เซิซิซิซิ^ซิเชิ^)^ร้รึ'^ 

ซิ 1 ชิ*5ชิ^รึเ^ 


รึซิ^ว้ 'ซิ^ชุชุ^ ■ซิชิ/^ซิ4ซิซิ ซิ 


ซิ'รซิรึ?*-ซิ^! 


ซิ^ซิชิ 


ซิชิ รึซิร์ซิเชุ-รึร้ซิ?!รุ^ &?'ปี ชิ^? ~ 

3 ร? Vซิรชุ ซิซิรึ๗; รึร้ ชุ'ชิร์ซิชิ ซิ^ซิซิซิซิซิ ชุ^*^ 


ซิ/ร้ว้"&ชิชิ 4 ซิ'!^รึ^ 1- ^ซิ ^■ซิร ซิ ฯ-* 

ชิ. ซิ' ซิ?^ซิชิซิ'^6^/ซิเซิ ■ซิ?ชุ รึร้ชิเชุ 


ซิ &เ/ 


ซิ. 


/เ 7’ 1 0 
ชิ^^ชิชิ!!*รึ5ชิ ฯ Vรึ*^^ชิ^^ชิซิซิซิชิชิ 

รึชิ^ซิซิซิซิ^?ชิร ซิ?&ซิชิ^ชิ^ 1 

ชิชิซิ}0รึชุซิซิซิชิซิซิ ชิจ้^ซิซิ?^&ซิซิ 

ชุ?0ซิ'ชิ ๆ รึรึชิเชุชุ^ชิ^ซิ^ชุชิ -? ษ?' 

* (?^ซิซิซิ^ร้^ชิรึชิชุชุ 


ชิชิรึซิซิ^ร^ชิ รึ^^ซิซิชุ^ซิซิ^^ 
ซิเชิชิ^เซิชุสุซี^^^รึร้^ร้^เร^^ 

-? รึ^^^๗ซิซิธซิ^ซิรึรึรึ 


^:3ชุแ 


ซิซิ 

-*&*' 
&รึ 


ซิซิซิร๗ รึรึซิซิ4'ซิ 


ซิซิรึซิซิ๗ 
รึซิชุซิ ซิซิ4ซิ4^5ำเชุ 


ซิเ^ ร?ซิ■&ซิซิ^■& 

ซิ? 
^ /